โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ผู้ช่วยปฏิบัติการชีววิทยา       ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายมงคล ปัญญารัตน์   
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 22:51:41 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51695
    น.ส.พัชรีพันธุ์    เพ็งประโคน
4/1  
2 54350
    นายพัทธดนย์    จิณเสน
4/17  
3 54342
    น.ส.รินรดา    ชัยวงค์
4/17  
4 52130
    นายอจลวิชญ์    อุทัยศรี
4/17  
5 54554
    น.ส.ปัญญาพร    ชัยภิบาล
4/16  
6 54746
    นายกฤติภัทร    วัชรตั้งตระกูล
4/10  
7 54665
    น.ส.ธัญกร    ชัยชนะ
4/10  
8 52287
    น.ส.อานนี่    เซะบากอ
4/10  
9 52118
    น.ส.ลลิตา    เทพแปง
4/9  
10 52037
    น.ส.ธนัชพร    ทิพย์ประยูร
4/6  
11 51893
    น.ส.ณิชารีย์    อิ่มใจ
4/1  
12 54685
    น.ส.ปัณปภา    กองศรีนวล
4/1  
13 54481
    นายวีระภัทร์    ฟองจันตา
4/3  
14 51752
    นายนวดล    บุญจันทร์ต๊ะ
4/6  
15 51834
    นายวรปรัชญ์    หวลหงษ์
4/6  
16 51932
    น.ส.หทัยชนก    ปัดลี
4/6  
17 51315
    น.ส.อธิชา    สัมภวมาน
5/3  
18 50971
    น.ส.พิมพ์มาดา    สิทธิ
5/6  
19 51509
    น.ส.คาโย้    โอะคุ
5/6  
20 51510
    น.ส.ชาลิสา    เมฆวงค์
5/6  
21 53855
    น.ส.ชนัญชิตา    ตุงคำ
5/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน