โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YRC-Gifted Com      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูณัฐริณทร์ ไชยพูน,ครูหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์   
สถานที่เรียน :  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคาร 10   วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 21:58:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51685
    นายกรณ์    ธนวิโรจน์กุล
4/5  
2 52079
    นายธัญวิสิฏฐ์    อิ่นแก้ว
4/5  
3 52101
    น.ส.ธิดารัตน์    พินิจวงษ์
4/5  
4 52102
    นายศิลาชัย    ทะบุญ
4/5  
5 52104
    น.ส.ธันยนันท์    ขอดแก้ว
4/5  
6 52108
    นายสุกฤษฎิ์    พนมเวช
4/5  
7 52128
    นายภูธิป    โพธิวงค์
4/5  
8 52158
    น.ส.รตน์พรรณ    ศรีสุพรรณ
4/5  
9 52201
    นายเตชินท์    พงษ์มุกดา
4/5  
10 52202
    นายกฤษฎีกา    โพธิ์วิจิตร
4/5  
11 52212
    น.ส.ไอรดา    รังสาคร
4/5  
12 52261
    นายทักษ์    พานเพชรสุขุม
4/5  
13 52292
    นายวัชระ    กันนา
4/5  
14 52392
    นายสิวดล    เครือมูล
4/5  
15 52418
    นายรัฐนันท์    อรุณวรพิทักษ์
4/5  
16 54396
    นายปฏิภาณ    ภาชนะพรรณ์
4/5  
17 52072
    น.ส.ฐิติรัตน์    สุธงษา
4/5  
18 52064
    นายชิษณุพงศ์    สีสะอาด
4/5  
19 52060
    น.ส.กณิศา    เลิศปัญญาสกุล
4/5  
20 51729
    นายปัณณวิชญ์    ปันสุวรรณ์
4/5  
21 51753
    นายทีปกร    ไชยชนะ
4/5  
22 51758
    นายพงศพัศ    ต้นเงิน
4/5  
23 51759
    นายวรชัย    กันสืบ
4/5  
24 51802
    นายพัชรพล    พลอยแย้ม
4/5  
25 51825
    นายนพดล    ใจสาม
4/5  
26 51840
    นายธนาธิป    ศรีถาพร
4/5  
27 51877
    นายพงศกร    สุภาษิต
4/5  
28 51910
    นายบุญรักษา    ข่มอาวุธ
4/5  
29 51948
    นายธรรม์ธร    นุเสน
4/5  
30 51964
    นายชญานนท์    พรหมชัยยะ
4/5  
31 51965
    นายไอดิน    ศรีสง่า
4/5  
32 52005
    น.ส.ณิชาภัทร    ปันธิยะ
4/5  
33 52015
    นายณฐภัทร    แสนใจพรม
4/5  
34 52034
    น.ส.วรินทร์ทิรา    กันธิยะ
4/5  
35 54785
    นายพชร    โสตถิพันธุ์กุล
4/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 35 คน