โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวคอมพิวเตอร์ ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์, ครูปณวรรต บุญตาศานย์   
สถานที่เรียน :  ตึก 10   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:59:25 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54118
    ด.ช.เมธาพันธ์    เมธานิพัทธ์
1/9  
2 54474
    ด.ช.คุณานนท์    นนทศิลา
1/12  
3 54303
    ด.ช.นนทนัต    อรัญญวนานนท์
1/12  
4 54614
    ด.ช.ภูมิรพี    คำตรี
1/10  
5 54786
    ด.ช.พรหมพิริยะ    ปัญญาวงค์
1/9  
6 54438
    ด.ช.พุฒินันท์    ทยานุกูล
1/9  
7 54376
    ด.ช.กฤาณากร    โพธิวงค์
1/9  
8 54165
    ด.ช.บรรพรต    ทรงศรี
1/9  
9 54059
    ด.ช.เกียรติกวิน    ชัยประภา
2/5  
10 54063
    ด.ช.กิตติภพ    ใบเหลือง
2/5  
11 53835
    ด.ช.ภาณุวิชญ์    วงค์ปันสี
2/7  
12 53693
    ด.ช.ธนากร    วงค์ยืด
2/8  
13 53888
    ด.ช.เขมณัฐ    ทองกอบ
2/8  
14 53421
    ด.ช.วีราวรรธนุ์    กันธิพันธ์
2/13  
15 53948
    ด.ช.เวชพิสิฐ    เนตรวีระ
2/5  
16 53928
    ด.ช.อรัญ    แสงจันทร์
2/5  
17 53714
    ด.ช.กิตติกวิน    เคลือภู่
2/5  
18 53372
    ด.ช.ชยพล    พรหมมา
2/5  
19 53386
    ด.ช.ศุภวิชญ์    คลังวิจิตร
2/5  
20 53412
    ด.ช.พสุ    พิกุลทอง
2/5  
21 53451
    ด.ช.อภิภู    จารุพันธ์
2/5  
22 53457
    ด.ช.พงษ์ณภัทร    ศิริพันธ์
2/5  
23 53655
    ด.ช.วรวิทย์    ลุงปั้ง
2/5  
24 52750
    ด.ช.เตชินท์    กำมหาวงศ์
3/9  
25 52723
    ด.ช.ยินดี    สืบทายาท
3/9  
26 52615
    ด.ญ.สิริปรียา    วงค์คำมูล
3/9  
27 52584
    ด.ช.วีรวิชญ์    สงค์ประเสริฐ
3/9  
28 52579
    ด.ญ.ฐิติวรดา    ตานะ
3/9  
29 52565
    ด.ช.พริษฐ์พงศ์    ชุ่มชื่น
3/9  
30 52770
    ด.ช.เอกภวิษย์    สันบุญเป็ง
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน