โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/4      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูพิมลพร แสนสุรินทร์, ครูนุจารี สุขีเมฆ   
สถานที่เรียน :     วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 19:53:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50021
    นายอภิวุฒิ    สิริลักษณ์มงคล
6/4  
2 53114
    น.ส.ธนพร    พิลางาม
6/4  
3 53117
    นายกฤตินานนท์    บุญฉลาด
6/4  
4 53121
    น.ส.สุรภา    หงษ์นวล
6/4  
5 53122
    น.ส.ภัณฑิรา    เสนางาม
6/4  
6 53126
    นายญาณกิตติ์    สิทธิเทพ
6/4  
7 53129
    น.ส.ภาณุชนาถ    หนูนะ
6/4  
8 53136
    น.ส.เปี่ยมสุข    ปินอินต๊ะ
6/4  
9 53137
    น.ส.คำหล้า    ลุงหมั้น
6/4  
10 53149
    น.ส.​ภัทรนันท์​    ยะ​บุญ
6/4  
11 53172
    น.ส.ณชญาดา    เสนากิตต์
6/4  
12 53232
    น.ส.สิรภัทร    ไพคำนาม
6/4  
13 53258
    น.ส.พรรณพนัช    ศรีสุพรรณ
6/4  
14 53113
    น.ส.อภิชญา    เชื้อก๋อง
6/4  
15 53111
    น.ส.กัญญ์นลิน    สุจาย
6/4  
16 52741
    น.ส.กัญญาวีร์    อินทรสัตยพงษ์
6/4  
17 50041
    น.ส.ชวัลลักษณ์    ทินอยู่
6/4  
18 50048
    น.ส.นรีกานต์    รัตนคำพจน์
6/4  
19 50055
    น.ส.ชลธิชา    ไชยวุฒิ
6/4  
20 50212
    นายธีรวิทย์    คำฮอม
6/4  
21 50440
    น.ส.จีรวรรณ    ของก้ำ
6/4  
22 50492
    นายรัตน์สมันต์    สุขวิวัฒน์พงศ์
6/4  
23 50494
    น.ส.ปิยธิดา    อุดอิน
6/4  
24 50574
    นายณัฐวุฒิ    นุยามัง
6/4  
25 50655
    นายเอกอัมรินทร์    จิตต์มั่น
6/4  
26 50899
    น.ส.ธันย์รดา    ลือภา
6/4  
27 52432
    น.ส.หทัยชนก    สุภาวงค์
6/4  
28 52520
    น.ส.จตุรพร    คำมะนาง
6/4  
29 53303
    น.ส.ฐิติ​รัตน์    ฉัตร​อริ​ย​วงษ์
6/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 29 คน