โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เกมSUDOKU และ180 IQ      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูณ ชนก ปาลี   
สถานที่เรียน :  อาคาร 5 (533)   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 22:48:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54574
    ด.ญ.ธัญญพัฒน์    ศรีปาลวิทย์
1/7  
2 54278
    ด.ญ.กานต์ธิดา    สมสกีสิทธิ์
1/15  
3 54511
    ด.ช.กฤติเดช    ศิลปเสริฐ
1/14  
4 54243
    ด.ช.ภรัญญู    บุญศรี
1/13  
5 54190
    ด.ญ.สุจินันท์    เมธา
1/13  
6 54147
    ด.ช.รชต    อินต๊ะจา
1/11  
7 54122
    ด.ญ.พิมพ์ชนก    ซัง
1/9  
8 53842
    ด.ญ.ภัทร์นรินท์    ยาวิชัย
2/12  
9 53732
    ด.ญ.กัญญาณัฐ    กันทาปวง
2/12  
10 53547
    ด.ญ.บุญฐิตา    ขาวสะอาด
2/12  
11 53540
    ด.ญ.มณสิญจ์    สุริยวงศ์
2/12  
12 53348
    ด.ช.ชินดนัย    ภีระจิ่ง
2/11  
13 53749
    ด.ญ.ธัญญลักษณ์    เจิดจีระสิทธิ์
2/10  
14 53717
    ด.ญ.นรีรัตน์    คำมาพร
2/11  
15 53816
    ด.ช.ณัฐชนน    บรรทา
2/4  
16 53536
    ด.ญ.ธัญชนก    บุญมาดี
2/9  
17 53477
    ด.ช.โกศล    วิปรอด
2/10  
18 53668
    ด.ช.ทินภัทร    นามแก้ว
2/10  
19 52970
    ด.ญ.ภัทรวดี    อินพรม
3/3  
20 53212
    ด.ญ.ฐิติชยา    นักกรองดี
3/3  
21 53312
    ด.ญ.ชญาดา    สกุลวัฒนะ
3/3  
22 52580
    ด.ญ.สุวิชาดา    จันทร์เป็ง
3/9  
23 52571
    ด.ญ.รินทร์วรี    วงศ์แก้ว
3/10  
24 52602
    ด.ญ.วลัยพรรณ    จันทรานาค
3/10  
25 53021
    ด.ญ.พิมดาว    อินต๊ะ
3/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน