โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ   
สถานที่เรียน :  อาคาร 8   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:41:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54312
    ด.ญ.ชุติมันต์    สมตน
1/3  
2 54752
    ด.ญ.ชัญญานุช    แสนหลี
1/3  
3 54038
    ด.ญ.หรรษิดา    ดึช
2/15  
4 53329
    ด.ญ.จารุวรรณ    ชัยชนะ
2/15  
5 53384
    ด.ญ.พรรณปพร    รัตนกูล
2/15  
6 53403
    ด.ญ.ภูษณิศา    บุญมาเรือง
2/15  
7 53441
    ด.ญ.ทิฆัมพร    โยทานัน
2/15  
8 53478
    ด.ญ.พิชญากร    ทิศหล้า
2/15  
9 53769
    ด.ญ.อาคิราศ์    ฟองแก้ว
2/15  
10 53904
    ด.ช.กันตพัฒน์    สิงห์โต
2/15  
11 53820
    ด.ญ.เขมจิรา    ภาระกิจ
2/8  
12 53806
    ด.ญ.ณัฐณิชา    วังสาคร
2/8  
13 53534
    ด.ช.ภูริวัชญ์    สมานรัตนเสถียร
2/8  
14 53937
    ด.ช.ณัฏฐกันต์    จินดาธรรม
2/1  
15 53526
    ด.ญ.กวินธิดา    ยืนยง
2/8  
16 53354
    ด.ญ.จิดาภา    พุ่มเสวก
2/5  
17 53378
    ด.ญ.พิทณภัทร    จองเซ
2/5  
18 53399
    ด.ญ.อมลรดา    เตชะเมา
2/5  
19 53798
    ด.ญ.กัลยาพฤก    พรพรรณราย
2/5  
20 53350
    ด.ญ.แพรพิไล    ภูมี
2/8  
21 53503
    ด.ญ.พิมพ์อักษร    หวานหอม
2/8  
22 52778
    ด.ญ.ธัญสินี    นนท์ตา
3/10  
23 52713
    ด.ญ.ธีราภา    ศรีอินทร์
3/10  
24 52648
    ด.ช.ปิติณัฏฐ์    บุญวรณ์
3/10  
25 52641
    ด.ญ.วรกมล    พันธุ์ศิริ
3/10  
26 52622
    ด.ญ.พงศ์ภรณ์    ไชยปัญญา
3/10  
27 52620
    ด.ญ.กัญณรัศศ์    จอมสืบ
3/10  
28 52570
    ด.ญ.ณิชกานต์    มีชัย
3/10  
29 52605
    ด.ญ.วิชาภัสสร์    อนนต์ธนัทกุล
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 29 คน