โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นาฏศิลป์ไทยพื้นเมือง      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูปิยวรรณ บุญธิมา ,นางสาวชลธิชา ยีปิว   
สถานที่เรียน :  ตึก 7 (714)ศูนย์การเรียนรู้ห้องนาฏศิลป์   วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 03:25:08 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54471
    ด.ญ.ชญานิศา    สิงห์ครา
1/2  
2 54592
    ด.ญ.ศศินา    เดชเสน
1/14  
3 54536
    ด.ญ.วิริยา    เรือนงาม
1/14  
4 54182
    ด.ญ.ปราณรักษ์    เมืองมูล
1/13  
5 54702
    ด.ญ.อัณณ์ณิชา    ไชยพลพงศ์
1/8  
6 54197
    ด.ญ.พิมพ์ชนก    กาไชย
1/8  
7 54401
    ด.ญ.กวิสรา    สุระภาพ
1/5  
8 54398
    ด.ญ.วรดา    พึ่งตน
1/5  
9 54607
    ด.ญ.อัญชิษฐา    คงโพธิ์ทอง
1/4  
10 54317
    ด.ญ.สงกรานต์    จองทุน
1/4  
11 54252
    5425254252    54252
1/4  
12 54246
    ด.ญ.ธนาภร    ขวัญเพชร
1/4  
13 54209
    ด.ญ.รัตตวินท์    สมานมิตร
1/4  
14 54480
    ด.ญ.โปรดปราน    วิจิตรศิลป
1/2  
15 53327
    ด.ญ.เมธาวี    ยอมใจอยู่
2/15  
16 53389
    ด.ญ.ณัฏฐกมล    ตาละ
2/13  
17 54072
    ด.ญ.ณัฐนรี    พิทักษ์ไตรภพ
2/9  
18 53691
    ด.ญ.กวิสรา    พุทธชัย
2/6  
19 53416
    ด.ญ.ภูษณิศา    ตาสา
2/6  
20 54043
    ด.ญ.อัยย์    ทิปะทา
2/3  
21 53428
    ด.ญ.รมยกร    จันต๊ะ
2/15  
22 53360
    ด.ญ.กษิตินาถ    ระพันคูณ
2/4  
23 53038
    ด.ญ.จารวี    กองวรรณ์
3/4  
24 52942
    ด.ญ.ญาธิดา    ไชยมณี
3/5  
25 52969
    ด.ญ.ปนัดดา    มีธรรม
3/5  
26 52997
    ด.ญ.ชิดชญา    ชัยหล้า
3/3  
27 52984
    ด.ญ.กัญจน์ชญาน์    ดาวแสง
3/6  
28 52925
    ด.ญ.กันต์กนิษฐ์    รัตนปรานต์
3/8  
29 53196
    ด.ญ.กัญจิรัฏฐ์    จันทร์หอม
3/8  
30 52977
    ด.ญ.รัตนากร    สมคิด
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน