โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/16      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นางวิรัชนี มาตันทัง ,นางณัชชา อินทร    
สถานที่เรียน :  อาคาร 13   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 22:33:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50114
    นายไท    ใจมี
6/16  
2 52835
    นายรัฐวัฒน์    ภิญโญขวัญ
6/16  
3 52820
    นายพลพรรธน์    จุ้ยบำเพ็ญ
6/16  
4 52810
    นายธเณศร์    เห็มบุรุษ
6/16  
5 52749
    น.ส.พรจิรา    ไชยพูน
6/16  
6 52748
    น.ส.ชลันดา    ยาราช
6/16  
7 52702
    น.ส.ปาณิสรา    มุ่งหมาย
6/16  
8 52323
    น.ส.สิรภัทร    ไชยวงค์
6/16  
9 50907
    น.ส.ปิยนุช    แดงงาม
6/16  
10 50901
    น.ส.ปาจรีย์    เขื่อนปะ
6/16  
11 50818
    น.ส.กรปภา    กองใจ
6/16  
12 50787
    น.ส.เขมจิรา    เมคพัธน์
6/16  
13 50764
    น.ส.ธัญญภรณ์    นันไชย
6/16  
14 50651
    น.ส.ปาณิสรา    งามมีศรี
6/16  
15 50648
    น.ส.กัญญาภัค    ประทุมศรี
6/16  
16 50644
    น.ส.กัญจน์กุสุมา    นางสูงเนินธนา
6/16  
17 50631
    น.ส.พร้อม    อภิชัย
6/16  
18 50528
    น.ส.นาฏประภา    นรกิจ
6/16  
19 53201
    น.ส.ถิรพร    จันทร์ต๊ะรังษี
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 19 คน