โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สภานักเรียน ม.3      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : ครูกิ่งดาว จองปุ๊ก   
สถานที่เรียน :  อาคาร 10 ห้องงานสภานักเรียน   วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 21:47:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53101
    ด.ญ.ชุติมณฑน์    ธิวงค์
3/3  
2 53207
    ด.ญ.อันติกา    นิลพันธ์
3/4  
3 52999
    ด.ญ.ฐานิญา    กองใส
3/5  
4 53293
    ด.ญ.อังศุมาลี    ศรีสุภาลัย
3/5  
5 54078
    ด.ญ.เสาวภา    สีลาดเลา
3/5  
6 52556
    ด.ญ.ปวิชญาดา    ปิงใจ
3/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 คน