โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  การศึกษาค้นคว้าของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูรุ่งอรุณ อุ่นเรือน   
สถานที่เรียน :  ttmqbiv ห้องคราสรูม   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 13:27:41 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54590
    ด.ช.อภิวิชญ์    ญาณวดี
1/7  
2 54026
    ด.ช.ภาคิน    สืบวงศ์
2/9  
3 52953
    ด.ญ.นพวรรณ    ไชย​วงษ์
3/6  
4 52991
    ด.ญ.ทอสิริ    จงกิจวัฒนา
3/6  
5 53023
    ด.ญ.ปัณฑิกา    ณ เชียงใหม่
3/6  
6 53065
    ด.ญ.ณัฐธิดา    รัตนตรัย
3/6  
7 53076
    ด.ญ.ทัตชญา    สรรพบพิตร
3/6  
8 53086
    ด.ญ.ศศิรินทร์    เขื่อนแก้ว
3/6  
9 52888
    ด.ช.วรวิทย์    จินะทอง
3/13  
10 52957
    ด.ช.ฐาปณพงษ์    ปัญญาฟู
3/13  
11 52974
    ด.ช.รัฐภูมิ    ศิรินาม
3/13  
12 52989
    ด.ช.ภูริวัฒน์    งามสมหาญ
3/13  
13 52931
    ด.ญ.กัญญานัฐ    เด่นรุ้ง
3/6  
14 52893
    ด.ญ.ลภัสรดา    แสนวงค์มา
3/6  
15 52945
    ด.ญ.ปภังกร    กาลันศรีมา
3/3  
16 52961
    ด.ญ.อนรรฆณัฏฐา    มูลแก้ว
3/3  
17 52962
    ด.ญ.พิชญธิดา    มณีวรรณ
3/3  
18 52976
    ด.ช.คชภูมิ    คำฮอม
3/3  
19 53082
    ด.ช.พงค์สกุล    โพนทัน
3/3  
20 53209
    ด.ช.โชติพงศ์    ศรีมณี
3/3  
21 53261
    ด.ช.กันติชา    ใจตึก
3/3  
22 53295
    ด.ช.กฤษณ์พีรัช    จิณณ์ศรีเกตุ
3/3  
23 53315
    ด.ญ.ณัฏฐนันท์    อินสอน
3/3  
24 53057
    ด.ช.ชลกรณ์    ไชยคำวัง
3/4  
25 53091
    ด.ช.ธนกฤต    ใจทิมา
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน