โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Internet and Gaming      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Mario Simic   
สถานที่เรียน :  อาคาร 10   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:47:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54352
    ด.ญ.อรณิชชา    ขันตี
1/2  
2 yrc005
    ด.ช.ปวริศ    รณไพรี
1/14  
3 54773
    ด.ช.กัณฑ์พงษ์    ใจมุข
1/14  
4 54686
    ด.ญ.สุมณกัญญา    ชวดต่าย
1/12  
5 54566
    ด.ช.พิชญะ    สอนแก้ว
1/9  
6 54513
    ด.ช.นรพนธ์    สุทธมา
1/9  
7 54544
    ด.ช.ณัฐนันท์    เรือนคำ
1/2  
8 53659
    ด.ช.สุวรรณชัย    แก้วใส
2/14  
9 53555
    ด.ช.รชตะพงศ์    ฉุยฉาย
2/14  
10 53546
    ด.ช.ธรรมชาติ    ธีระวาทิน
2/14  
11 53943
    ด.ช.ศุภวิชญ์    พึ่งพุทธ
2/2  
12 53756
    ด.ช.อรุษ    นำเจริญ
2/2  
13 53524
    ด.ช.ธนัท    จำเริญวงศ์
2/2  
14 52751
    ด.ญ.ภัควลัญชญ์    บุญสม
3/14  
15 52660
    ด.ญ.ภีรดา    โมจมสิน
3/14  
16 52567
    ด.ญ.ปัณฑารีย์    พากเพียร
3/14  
17 52557
    ด.ญ.สุพัตรา    มาทอง
3/14  
18 52583
    ด.ญ.อาณัญชา    รัชอินทร์
3/2  
19 52582
    ด.ญ.อัญชิษฐา    รัชอินทร์
3/2  
20 52841
    ด.ช.กิตติธัช    ปัญญาแดง
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน