โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  จิตอาสาพัฒนาชีวิต      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูมนู กันทะวงค์   
สถานที่เรียน :  โดมอาคาร 2   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 21:53:37 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51974
    นายฌานวรุตม์    จินะใจ
4/2  
2 51722
    น.ส.ธัญชนก    โปธาคำ
4/8  
3 52226
    น.ส.กานพลู    สุภา
4/7  
4 51896
    น.ส.มิลิน    เมธา
4/7  
5 51865
    น.ส.พิชชาภา    ก๋องแก้ว
4/7  
6 51811
    น.ส.มนัสสินี    นราธิตระกูล
4/7  
7 52030
    น.ส.ประภัสสร    ริวัฒนา
4/6  
8 52009
    น.ส.ปิยะฉัตร    ลินลาจม
4/6  
9 52184
    น.ส.ปิยะธิดา    ปันกุย
4/2  
10 52022
    น.ส.สรัลชนาพร    ศรีเดช
4/2  
11 52255
    นายพนธ์ภิรัตน์    อ่ำศรี
4/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 11 คน