โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Going Seventeen      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูชลดา สุมา    
สถานที่เรียน :  ห้อง 1233   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:28:47 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50026
    น.ส.ปุณยภา    บัวทอง
6/11  
2 50830
    น.ส.เเอนณิชา    ลาดจันต๊ะ
6/11  
3 50865
    น.ส.อรปรียา    สมบูรณ์
6/11  
4 50877
    น.ส.ลัฏฐิกา    หอมเดช
6/11  
5 50888
    น.ส.ถลัชนันทร์    โนคำ
6/11  
6 50889
    น.ส.ภัทรลดา    ตุ้ยงาม
6/11  
7 51842
    นายชยกร    เร่งเร็ว
6/11  
8 53148
    น.ส.สโรชา    เลิศอัชฌาสัย
6/11  
9 53168
    นายธนกฤต    พรหมมาลี
6/11  
10 53187
    นายเพชรร้อย    ปานประสิทธิกุล
6/11  
11 53211
    นายธนพงศ์    เกี๋ยงตาล
6/11  
12 53230
    น.ส.ศุภัสรา    ปันโน
6/11  
13 53235
    น.ส.สุทธิกานต์    บุญเรืองศรี
6/11  
14 53273
    น.ส.ลัลนา    นามทอน
6/11  
15 50826
    นายชลัมพล    กลิ่นโลกัย
6/11  
16 50802
    นายพัทธดนย์    สุวรรณวิกุล
6/11  
17 50784
    น.ส.อลิษา    วงศ์เนตร
6/11  
18 50027
    นายภูริรัช    พงษ์พันธ์
6/11  
19 50063
    น.ส.อังคณา    ปัญญาแปง
6/11  
20 50065
    นายวชิรวิชญ์    คำมา
6/11  
21 50220
    นายปรเมทร์    มณีวรรณ์
6/11  
22 50226
    นายดนุนันท์    โพธิ์มาตร
6/11  
23 50260
    น.ส.บงกชพร    คำวงค์
6/11  
24 50404
    น.ส.ฐาณิภา    พิพัฒน์วรพร
6/11  
25 50475
    นายพีรัชชัย    จันตาราม
6/11  
26 50503
    นายภคพล    ก้อนแก้ว
6/11  
27 50614
    นายปุณณธิปก    กับเป็ง
6/11  
28 50645
    น.ส.ดากานดา    พูลผล
6/11  
29 50677
    น.ส.พรนับพัน    โอ่งเคลือบ
6/11  
30 50759
    น.ส.พิชชาภา    สุทธะนะ
6/11  
31 53279
    น.ส.กนก​กานต์    เลิศ​อัชฌาสัย​
6/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 31 คน