โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สภานักเรียน ม.5      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : นายเอนก เป็งมูล   
สถานที่เรียน :  ห้องสภานักเรียน อาคาร 10 ชั้น 1   วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 02:33:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51290
    น.ส.อภิชยา    พานิชการ
5/1  
2 53618
    น.ส.เบญจพร    แซ่ว่าง
5/8  
3 51375
    น.ส.ณภัทรจิรา    จันทิมา
5/9  
4 51997
    น.ส.อรกัญญา    มาภิวงศ์
5/9  
5 51215
    น.ส.ณฐกร    ช้อยอนุรักษ์
5/10  
6 53915
    น.ส.จิรัชยา    วันตา
5/10  
7 50933
    นายกฤชรัช    ทองพานเหล็ก
5/12  
8 53994
    น.ส.ฐิติชญา    ศุภวนานุสรณ์
5/12  
9 51503
    น.ส.เณรี    สุยะใหญ่
5/14  
10 51427
    น.ส.สกุณา    ลาสุทธิ
5/17  
11 51435
    น.ส.ปุณณฌา    ชนาพจน์
5/17  
12 51501
    น.ส.กัญญารัตน์    ไชยลังการ์
5/17  
13 53612
    น.ส.จิณณ์ณณัช    ปวงฟู
5/8  
14 51542
    น.ส.กานต์พิชชา    ศรีมี่
5/8  
15 51171
    น.ส.ณัฐธีรา    อินต๊ะมูล
5/8  
16 51593
    น.ส.เวณิกา    ซื่อวาจา
5/2  
17 53848
    น.ส.กัลยรัตน์    สิงห์ชัย
5/2  
18 51584
    น.ส.สุพิชญา    พลยา
5/3  
19 51541
    นายวรภิชาติ    มินประพาฬ
5/4  
20 53830
    น.ส.อิสริยา    อุตชมภู
5/5  
21 51087
    น.ส.ณัฏฐณิชา    ชูรัตน์
5/7  
22 51354
    น.ส.พัฒน์นรี    ใจแข็ง
5/7  
23 51391
    น.ส.มัญฑิตา    นวลใจ
5/7  
24 51585
    น.ส.กันต์กมล    พรมเสน
5/7  
25 53639
    น.ส.กัลย์นุดี    รุจิรัตน์เกษมกิจ
5/7  
26 51088
    น.ส.ปุณณภา    ชนาวิทย์
5/8  
27 53601
    น.ส.ฐิติชญา    ปันมูล
5/17  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 27 คน