โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ละครสอนคุณธรรมนำชีวิต      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูอรนี ใจจา,   
สถานที่เรียน :  อาคาร 722   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:45:31 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54161
    ด.ช.นันทิพัฒน์    ไพเชฐศักดิ์
1/3  
2 54803
    ด.ญ.ลภัสรดา    รุ่งกาลเศรณี
1/11  
3 54659
    ด.ญ.จิรัฐติกาล    ติยะสันต์
1/11  
4 54553
    ด.ญ.กรกมล    ใจคำ
1/11  
5 54290
    ด.ญ.พัชรมัย    มโนชัย
1/11  
6 54721
    ด.ญ.ธัญสินี    ขวัญศรีวงค์
1/10  
7 54390
    ด.ช.ชิณภัทร    อนุวงค์
1/8  
8 54760
    ด.ญ.พิชยธิดา    เขียวรุ่งเพ็ชร์
1/7  
9 54591
    ด.ญ.กวินทิพย์    ณ เชียงใหม่
1/7  
10 54373
    ด.ช.รัชพล    กองชุมพล
1/7  
11 54172
    ด.ญ.วรัญญ์ชิตา    อภิญญาวงศ์เลิศ
1/7  
12 54523
    ด.ญ.วิชญาพร    บุญจันทร์ต๊ะ
1/6  
13 54289
    ด.ช.ปองภพ    สิงห์แก้ว
1/4  
14 54148
    ด.ช.ชนนนันท์    ชัยชนันท์
1/4  
15 54657
    ด.ญ.ศศิพิมพ์    เสวี
1/3  
16 54629
    ด.ช.ชินดนัย    ศรีวงษ์
1/3  
17 54565
    ด.ช.ชัชนันท์    กวงคำ
1/3  
18 54540
    ด.ช.วิวิชวินท์    วัชระมณีรังษี
1/3  
19 54220
    ด.ช.ปิยภัทร    เกตุวีระพันธ์
1/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 19 คน