โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/6       ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นางชลธิชา พิกุลวรชัย , นางสาวณัฐชริญา ธินันท์   
สถานที่เรียน :  หอประชุมอาคารวิทยบริการดารารัศมี   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:59:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50010
    น.ส.ศศิวิมล    ชินทะวัน
6/6  
2 52536
    น.ส.ณัฐธิชา    ปัญญาอุด
6/6  
3 52539
    น.ส.ธัญวรัตม์    ยารังษี
6/6  
4 52543
    น.ส.เบญญาภา    ธัมมโน
6/6  
5 52667
    น.ส.ณัฐณิชา    จันทร์ต้าว
6/6  
6 52682
    น.ส.เยาวลักษณ์    อินตะมูล
6/6  
7 52704
    น.ส.ธัญชนก    ใจใหม่
6/6  
8 52746
    น.ส.มุฑิตา    ภูผาอินทร์
6/6  
9 52816
    น.ส.ดลยา    บุญปั๋น
6/6  
10 52823
    น.ส.นิภาธร    สิงห์สูตร
6/6  
11 53130
    น.ส.สุทธินันท์    เขื่อนขวา
6/6  
12 53139
    น.ส.ณัฐณิชา    พิทักษ์สันติ
6/6  
13 53152
    น.ส.ณภัทร    พรมยศ
6/6  
14 53178
    น.ส.สิริธิดา    ขันแก้วผาบ
6/6  
15 52531
    นายนพธีรา    บุญมาอูป
6/6  
16 50906
    นายหิรัณย์    พิมพ์นาวี
6/6  
17 50786
    นายปวรปรัชญ์    แสนหลี
6/6  
18 50033
    น.ส.สุพิชญา    ไทยลา
6/6  
19 50049
    น.ส.จิรัชญา    ถวาย
6/6  
20 50061
    นายพิทวัส    ตุ้ยดง
6/6  
21 50086
    น.ส.ศุภาพิชญ์    แสนหาญ
6/6  
22 50221
    น.ส.ไอริณ    จันทร์สุข
6/6  
23 50232
    น.ส.ภัทธริดา    เสมมณี
6/6  
24 50405
    น.ส.ภคพร    ทนันชัย
6/6  
25 50411
    นายปิยนัตต์ภูมิ    สุทินโน
6/6  
26 50412
    น.ส.พลอยชมพู    ธรรมสอน
6/6  
27 50640
    น.ส.นภัส    คำบุญสูง
6/6  
28 50685
    น.ส.ณัฐนันท์    แดงเขียว
6/6  
29 50699
    นายพีรพัฒน์    จูใจหาญ
6/6  
30 50735
    น.ส.รจนพรรณ    ฉาวเกียรติ
6/6  
31 53244
    น.ส.พิชชาภา    ใจแก้ว
6/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 31 คน