โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย Canva และการออกแบบงานกราฟิก (Ai-Vector)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูนพดล ขอดคำ, ครูธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง   
สถานที่เรียน :  อาคาร 10 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1024 ชั้น 2   วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 19:54:52 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54515
    ด.ญ.เกณิกา    พูลทะจักร์
1/7  
2 54672
    ด.ญ.ธนภรณ์    สุวรรณไพโรจน์
1/12  
3 54575
    ด.ญ.ธวัลปภัสสร    ศรีปาลวิทย์
1/12  
4 54270
    ด.ญ.สวรส    สุระวัง
1/12  
5 54178
    ด.ช.เมธาสิทธิ์    ปานมีทรัพย์
1/12  
6 54175
    ด.ช.ภูริภัทร    อิงธนานุวัตน์
1/12  
7 54151
    ด.ญ.รสิตา    กุลณาวงค์
1/11  
8 54128
    ด.ช.ณัฐวัฒน์    ธาตุทอง
1/11  
9 54571
    ด.ญ.ณัฐณิชา    เปลี่ยนทรัพย์
1/8  
10 54533
    ด.ญ.วีรปริยา    หน่อแก้ว
1/7  
11 54521
    ด.ญ.ปพิชญา    จำปาเลิศ
1/7  
12 53358
    ด.ช.แทนคุณ    แสนปวน
2/15  
13 54076
    ด.ช.วรกฤต    เลิศตระการดี
2/15  
14 54042
    ด.ญ.กาญจ์นรี    มาลาเอี่ยม
2/14  
15 53942
    ด.ช.พงศพล    จินะนา
2/6  
16 53370
    ด.ญ.ชญานิศ    กันทา
2/15  
17 53446
    ด.ญ.นันท์นภัส    คำมาต๊ะ
2/15  
18 53458
    ด.ช.อัครินทร์    สรดา
2/15  
19 53673
    ด.ญ.ดนิตา    ผักหวาน
2/15  
20 53678
    ด.ช.คณิศร    แก้วอินต๊ะ
2/15  
21 53966
    ด.ช.รัชฎ์พงศ์    ไทยราช
2/15  
22 53373
    ด.ช.ชลธี    ขอร้อง
2/6  
23 53930
    ด.ช.ณัชพล    คงกฤตยานุกุล
2/5  
24 53925
    ด.ญ.วชิรญาณ์    ค้าขาย
2/5  
25 53995
    ด.ช.ธกฤต    ศรีจันทร์
2/3  
26 53941
    ด.ช.กฤตภาส    คันธวงศ์
2/3  
27 54794
    ด.ญ.พรลภัส    มั่งคำ
2/4  
28 53783
    ด.ช.รัชชานนท์    ธรรมสุ
2/3  
29 53430
    ด.ช.บุญยฤทธิ์    สุวรรณชลธี
2/3  
30 53345
    ด.ช.ณัฐชนน    สุนะ
2/3  
31 53332
    ด.ช.ศุภกร    ศิรพฤฒิชัย
2/3  
32 53459
    ด.ญ.ปราณปรียา    บัวตูม
2/5  
33 53923
    ด.ช.เอื้ออังกูร    ศรีโท
2/5  
34 53436
    ด.ญ.ชุติกาญจน์    สายธารวนาวาส
2/4  
35 52967
    ด.ช.ภัทร์ภณ    ตามา
3/11  
36 52692
    ด.ช.ปกรณ์    กองอุบล
3/11  
37 52537
    ด.ช.อัชฌา    ปาลี
3/11  
38 52973
    ด.ญ.รมย์อัปสร    พูนสวัสดิ์มงคล
3/8  
39 52830
    ด.ญ.พลอยใจ    ศิระชัยศักดิ์
3/8  
40 52805
    ด.ญ.จีรณา    ประสงค์เงิน
3/8  
41 52688
    ด.ช.เหมวิชญ์    ชัยวิรัตน์
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 41 คน