โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนต์(Head Heart)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูภานุพันธุ์ ขันธะ   
สถานที่เรียน :  google classroom รหัสเข้าห้อง sj5aagb   วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 02:29:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54494
    ด.ช.ตระกูล    ไชยเชษฐ์
1/6  
2 54755
    ด.ญ.พลอยชนก    นราวุฒฺเรืองศรี
1/12  
3 53807
    ด.ญ.พรไพลิน    อินทจักร
2/6  
4 53461
    ด.ญ.ศศิกาญจน์    คงอยู่
2/6  
5 53369
    ด.ช.แทนไท    เหมืองหม้อ
2/6  
6 53730
    ด.ช.ชลชาสน์    อุ่นผไทธาร
2/1  
7 53034
    ด.ช.กันตวัฒน์    งามช่วง
3/13  
8 53003
    ด.ช.เกริกเกียรติ    บัวขาว
3/13  
9 52937
    ด.ช.ภูภิภัช    กำแพงคำ
3/13  
10 52877
    ด.ช.ภูผา    เวชกามา
3/7  
11 52849
    ด.ช.ชัชชนก    บุญลูน
3/1  
12 52790
    ด.ช.ปุณณภพ    จันทาพูน
3/1  
13 52733
    ด.ช.คณพศ    อัครสุริยพันธุ์
3/1  
14 52566
    ด.ช.ณภัทร    จันทรพัตร
3/1  
15 53081
    ด.ช.ธนเดช    จุกหอม
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน