โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูจันทนา, ครูพัชรินทร์, ครูธีรัช   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2 (ห้อง 241)    วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 22:14:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51805
    นายธนกฤต    ธนพลดำรงเดช
4/3  
2 52256
    นายธีรภัทร    ปัญญาเลิศ
4/15  
3 54806
    น.ส.ณัฐริกา    แสงคือ
4/15  
4 54801
    น.ส.ซินดี้    เชน
4/16  
5 51694
    นายไผทพงศ์    เอี่ยมโอษฐ์
4/17  
6 51725
    นายธีรฉัตฏ์    บุญมาปะ
4/17  
7 52010
    นายกฤตเมธ    หรรษสุข
4/17  
8 52120
    นายพงศกร    รัตรองใต้
4/17  
9 52193
    นายนราวิชญ์    ถามดี
4/17  
10 52289
    นายศิรวัฒน์    จันทราช
4/17  
11 54585
    นายนฤสรณ์    วุฒิ
4/17  
12 52220
    น.ส.เจน เอไลช่า    มานูเอล
4/15  
13 52004
    นายเนรมิต    ถนอมวรกุล
4/15  
14 51931
    นายจินตเสน    ตรีธนะกิตติ
4/3  
15 54761
    นายวสรัตต์    สุภัทรสถิตพงศ์
4/3  
16 51872
    นายกันตณัฐ    วังบรรพต
4/6  
17 51716
    น.ส.จิรัชญา    สุนันทานนท์
4/7  
18 51874
    นายภูมิวณิชย์    พิบูลอาลักษณ์
4/7  
19 52021
    น.ส.ครองขวัญ    บุญมาปะ
4/7  
20 52234
    น.ส.วศิณี    ม้าเจริญตระกูล
4/7  
21 51767
    นายชยากร    เสวกพันธ์
4/10  
22 51989
    น.ส.อธิชา    ปัญญาภูษิต
4/12  
23 51933
    น.ส.ธัญจิรา    วิยะ
4/15  
24 53587
    น.ส.บุญญิสา    บัตรเจริญ
5/15  
25 51660
    น.ส.ฐิติวรดา    แย้มสวัสดิ์
5/15  
26 51332
    นายกันติพจน์    มณีรัตนาศักดิ์
5/15  
27 51253
    น.ส.จุฬารัตน์    ตุ่นคำ
5/15  
28 51251
    น.ส.ญาณภัค    จอมมาวรรณ
5/15  
29 50078
    น.ส.ศรวณีย์    โฆษิตอำไพ
5/15  
30 53733
    นายธนวัฒน์    ทาต๊ะ
5/5  
31 53218
    น.ส.นรินทิพย์    นันธิ
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 31 คน