โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมฝึกพื้นฐานปฏิบัติการสำหรับการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ หรือโอลิมปิกวิชาการ       ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : นางสาวสายใย ไชยวัณณ์   
สถานที่เรียน :  ห้อง 445   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 15:37:26 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51690
    น.ส.นัทธชยา    ทวยหาญรักษา
4/8  
2 54676
    นายปรัตถกร    ยะรินทร์
4/9  
3 50403
    นายภาดา    เจริญทรัพย์
5/7  
4 51558
    น.ส.ขวัญหทัย    กำจร
5/6  
5 54001
    น.ส.ธมลวรรณ    วันทนีย์วรกุล
5/1  
6 53955
    น.ส.ชุตินันท์กา    เจริญพรวัฒนากุล
5/1  
7 53761
    น.ส.กัญชพร    ปัญญาเหล็ก
5/1  
8 52652
    น.ส.ปุญณศิรินทร์    กาวิโล
5/1  
9 51663
    น.ส.สาวรักษ์    เลาว้าง
5/1  
10 51471
    น.ส.คณัสนันท์    สันชัย
5/1  
11 51092
    น.ส.จิดาภา    มิ่งเชื้อ
5/1  
12 50919
    น.ส.อุนนดา    กองมงคล
5/1  
13 51394
    นายชัชพิสิฐ    คำสิงห์
5/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน