โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คณิตคิดนอกกรอบ      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูอรวรรณ​ คงบรรทัด, ครูศรินยา​ ฤทธิเดช   
สถานที่เรียน :  อาคาร​ 12​ ห้อง​ 1237   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 15:21:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน