โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดนตรีไทยและพื้นเมือง      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเศวต รัตนเจริญมิตร, ครูภัฏฐภาส ทิพย์มาน   
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรีไทย ชั้น2 อาคารพัชระ   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 21:58:22 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54641
    นายกมลกานต์    บุญมาติ
4/1  
2 50104
    น.ส.มุทิตา    อาจหาญ
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2 คน