โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดนตรีไทยและพื้นเมือง      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูเศวต รัตนเจริญมิตร, ครูภัฏฐภาส ทิพย์มาน   
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรีไทย ชั้น2 อาคารพัชระ   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 15:21:50 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54169
    ด.ญ.ศุภานัน    อุ่นเมือง
1/4  
2 54557
    ด.ญ.รัตติกาญ    เกิดฉาย
1/14  
3 54620
    ด.ญ.กัญญาณัฏฐ    คำผัน
1/13  
4 54297
    ด.ช.สหรัฐ    กุระนัย
1/13  
5 54254
    ด.ญ.ดารารัตน์    นันทกุลพลพินิจ
1/13  
6 54315
    ด.ญ.รัศมิมาน    พรมมา
1/12  
7 54300
    ด.ญ.เบญญารัตน์    นาวิก
1/12  
8 54139
    ด.ญ.วิพรรสา    ศรีแก้ว
1/12  
9 54679
    ด.ญ.ณัชพร    เมตไตรพันธ์
1/8  
10 54134
    ด.ช.อาณาจักร    รุ่งเรือง
1/7  
11 54228
    ด.ช.วรัตม์คล    อ้นภา
1/4  
12 54140
    ด.ญ.รพีพร    อำภา
1/5  
13 54227
    ด.ญ.ฉัตรชนก    สีฝั้น
1/5  
14 54244
    ด.ญ.ศศินัดดา    วงษา
1/5  
15 54305
    ด.ญ.กวินปวีณ์    ปราณี
1/5  
16 54416
    ด.ญ.ณัฐชยา    เป็งธรรม
1/5  
17 54490
    ด.ช.รัชพล    ณ มงคล
1/6  
18 53320
    ด.ญ.พิมพ์วลัญช์    เป็งวงศ์
2/6  
19 53408
    ด.ญ.เมธาวดี    อินตะไชย
2/5  
20 53909
    ด.ญ.ไลลา    นามทอน
2/3  
21 53005
    ด.ช.รัชฎากรณ์    จักรปัญญา
3/3  
22 52876
    ด.ช.เตชินท์    มาลีเศษ
3/4  
23 53229
    ด.ญ.ภาชิญะ    แก้วโขง
3/4  
24 52913
    ด.ญ.ณชวัล    คำพุทธ
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน