โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YC นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกัญญณัช จิวหานัง,ครูรัชนีพร สุทธวงค์    
สถานที่เรียน :  ห้องแนะแนว   วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 19:47:24 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52080
    นายสิริพงษ์    เทพวงค์
4/15  
2 52116
    นายอกนิษฐ์    วงศ์สวย
4/15  
3 52137
    นายปุณณพัฒน์    อยู่สุข
4/15  
4 54766
    น.ส.สุรดา    เชิงเวลลิ่งค์
4/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 คน