โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 2      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูชนนพฒน์ นาคยา   
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอล   วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 14:41:16 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50712
    นายบุณยกร    ชัยสิทธิกุล
6/16  
2 50395
    นายปิยวัฒน์    ขัดปิน
6/10  
3 50240
    นายภาคภูมิ    ศรีบุญปวน
6/10  
4 50118
    นายธนกฤต    ชัยนำ
6/10  
5 50057
    นายพีรภัส    ปิงใจ
6/10  
6 50763
    นายธาดา    ตาวงค์
6/9  
7 50741
    นายปัณณวิชญ์    สิงห์ต๊ะ
6/9  
8 50621
    นายพฤทธิพร    มหายศ
6/9  
9 50442
    นายเทพฤทธิ์    พูนคำ
6/9  
10 53133
    นายภูคเณศ    สืบสถิตจิรวงศ์
6/10  
11 53246
    นายปวริศร์    ปัญญาธิ
6/10  
12 50694
    นายภวัต    สุภานันต์
6/16  
13 50856
    นายภูวิช    คำเต๋จ๊ะ
6/15  
14 50646
    นายพศวัตติ์    จำปาทอง
6/15  
15 50450
    นายบริภัทร    จําปาจี
6/14  
16 50343
    นายนิติศักย์    ต่อกัน
6/13  
17 53289
    นายบัณฑิต    พลเสน
6/12  
18 52709
    นายไพรพนา    โสตถิพันธุ์กุล
6/12  
19 51667
    นายภูมิธรรม    ตาเหียง
6/12  
20 50116
    นายธนญชัย    แม่นยำ
6/8  
21 50032
    นายธนกร    ปวงสมุทร
6/8  
22 52706
    นายธีรภัทร    สุภิมาส
6/7  
23 50031
    นายธีวากร    เชื้อพูล
6/4  
24 50014
    นายพีรณัฐ    วังใน
6/4  
25 53286
    นายปวรุตม์    สิงห์ทอน
6/3  
26 53256
    นายรพีภัทร    กันทอง
6/3  
27 50758
    นายธีรนัย    สงวนการ
6/3  
28 50449
    นายประณิธาน    สุวรรณโน
6/3  
29 50472
    นายนวรัตน์    สุกันทา
6/2  
30 50751
    นายทัตพงษ์    ศรีไว
6/1  
31 50465
    นายพชรดนัย    รินแสงปิน
6/4  
32 50548
    นายปภังกร    ริวัฒนา
6/4  
33 50747
    นายนน    จินดาศิลป์
6/6  
34 50446
    นายปฏิพัทธ์    คำภิโร
6/6  
35 53208
    นายนัท    จินดาศิลป์
6/5  
36 53115
    นายพัสกร    ขันแก้ว
6/5  
37 50604
    นายธนพัส    ตื้อแปง
6/5  
38 50019
    นายพลากร    วงษ์บ้านใหม่
6/5  
39 53265
    นายทีปกร    จิระพาณิชย์
6/4  
40 50822
    นายทักษิณ    ปิ่นทองพันธ์
6/4  
41 50058
    นายพีรรพี    จันทร์ชัยศรี
6/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 41 คน