โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูไพรัช เฉยเมล์   
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอล   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:04:17 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53164
    นายกวีรัฐ    สินธุชัย
6/15  
2 53160
    นายทวีทรัพย์    ธำรงค์สีสรร
6/11  
3 52546
    นายกฤชรัช    นิธิศปรีชากร
6/11  
4 50879
    นายณิติธาร    บรรทา
6/11  
5 50384
    นายณราวุฒิ    พรมขันธ์
6/11  
6 50339
    นายณัฐดนัย    ปิมปานะ
6/11  
7 50069
    นายกัญจน์    หน่อสุวรรณ
6/11  
8 50878
    นายณัฐชนน    เดชนิกร
6/10  
9 50013
    5001350013    นาย
6/9  
10 52815
    นายโชคช์    องค์ศิริวิทยา
6/8  
11 53249
    นายจิรพัฒน์    วิริยะพงษ์ศรี
6/11  
12 50025
    นายคณพศ    วังคำ
6/12  
13 50799
    นายจิตธิพัฒน์    พงดง
6/15  
14 53203
    นายณัฐนันท์    วนพานิช
6/14  
15 50479
    นายชิษณุพงษ์    ลากะสงค์
6/14  
16 52836
    นายเขมทัต    ผันอากาศ
6/13  
17 50859
    นายตีรณากร    ภู่ทองคำ
6/13  
18 50117
    นายกรณ์รัฐภาส    ณัทสุคันธวงศ์
6/13  
19 53234
    นายกฤติพงศ์    วณีสอน
6/12  
20 50890
    นายชัยวัฒน์    ไชยถา
6/12  
21 50045
    นายจิรศักดิ์    สูญโญ
6/12  
22 50493
    นายกิตติพงศ์    มณีวงศ์
6/8  
23 53127
    นายกุลธวัช​    มโนสา
6/7  
24 52700
    นายจิรเมธ    จายเรือน
6/7  
25 50103
    นายจิรรัชตะ    ดวงปันสิงห์
6/4  
26 50022
    นายกรวิชญ์    หน่อแก้ว
6/3  
27 53171
    นายกิติพัฒน์    เจริญ​สวรรค์
6/2  
28 53161
    นายณฐนน    สมบูรณ์
6/2  
29 50880
    นายจีรวัฒน์คพันธ์    พิศชวนชม
6/2  
30 50783
    นายกษิดิศ    อนุวงศ์
6/2  
31 50087
    นายณวณน    จริงไธสง
6/2  
32 52745
    นายจิรภัทร    ฐิติพรรณกุล
6/1  
33 50706
    นายกนกพัฒนา    พัฒนทรัพย์ไพศาล
6/1  
34 50565
    นายณัฐธีรุท    ทรายคำ
6/4  
35 50729
    นายชนุตม์    รักษ์คิด
6/4  
36 52542
    นายกฤตธัช    ลำพูนสัก
6/7  
37 50749
    นายกรินทร์    กุมาร
6/7  
38 50512
    นายกฤษณ์พีรัช    นนพัชรพงศ์
6/6  
39 50418
    นายชินบัญชร    พัฒนกุลเกียรติ
6/6  
40 50064
    นายณัฏฐนันธ์    พุฒพนาทรัพย์
6/6  
41 53138
    นายณัชพล    ลุงอุตะมะ
6/5  
42 52817
    นายณัฐพัชร    เตชะพรหิรัญ
6/5  
43 50071
    นายฑีฆวัฒน์    สายกับ
6/5  
44 50744
    นายจิรพัส    มโนธรรม
6/4  
45 50100
    นายชยุตพงศ์    ปัญญาสูง
6/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 45 คน