โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เสริมวิชาการ ม.6/10 (กลุ่ม 2)      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูไพรัช เฉยเมล์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 13   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:30:41 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50444
    น.ส.วราภัสร์    กุศลงาม
6/10  
2 53193
    น.ส.วิชญาพร    โรจนวานิช
6/10  
3 53145
    น.ส.วรกมล    นพพรประเสริฐ
6/10  
4 53128
    นายธานัท    ทองละมัย
6/10  
5 53124
    น.ส.จุนัฐฎาย์    ประนันท์คำ
6/10  
6 53116
    น.ส.กัลยาวรรณ    วรรณชัย
6/10  
7 53112
    น.ส.ณัฎฐ์ชญา    นันต๊ะภูมิ
6/10  
8 52737
    น.ส.ดลพร    อดดี
6/10  
9 52708
    น.ส.จิดาภา    อุปนันชัย
6/10  
10 52684
    น.ส.ณัฐธยาน์    สิงห์สันต์
6/10  
11 50733
    น.ส.กัญญาณัฐ    วงค์เมธา
6/10  
12 50649
    น.ส.แพเพริน    ลุงวิ
6/10  
13 50575
    น.ส.สุรพินทร์    พิเชฐกุลสัมพันธ์
6/10  
14 50451
    น.ส.ภัสสร    จันทร์ทอง
6/10  
15 53271
    นายพิสิษฐ์    แซ่ว่าง
6/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน