โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  วิทยุบังคับและกลไกพลังยาง      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : เจษฎา เจริญชัยชนะ   
สถานที่เรียน :  445   วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 19:45:46 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54257
    ด.ช.พีระวัฒน์    ไชยวงค์
1/4  
2 54764
    ด.ช.ดิฐธนา    สุระธนาจิต
1/6  
3 54696
    ด.ญ.บารณีย์    อวนวัง
1/7  
4 54740
    ด.ญ.ปูริดา    สอนศิริ
1/7  
5 53435
    ด.ช.ปกรณ์ธรรม    สุยะคำ
2/11  
6 54056
    ด.ญ.กฤษณา    เสริมศักดิ์
2/7  
7 53469
    ด.ญ.ณัฐธิดา    รินชัย
2/7  
8 53432
    ด.ญ.พิชญาดา    สุธีรานนท์
2/7  
9 53366
    ด.ญ.ธีวรา    สลอบแสง
2/7  
10 53972
    ด.ช.ศุภกร    เงินประมวล
2/2  
11 53931
    ด.ช.จักรกฤช    พลเยี่ยม
2/2  
12 52712
    ด.ญ.พิชญธิดา    ธีระกุล
3/8  
13 52856
    ด.ญ.ธัญญลักษณ์    มะทะ
3/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน