โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  หุ่นยนต์ (ม.ต้น)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูสิทธิพร พูลเกษ   
สถานที่เรียน :  อาคาร10   วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 08:48:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54199
    ด.ช.ภีรณัฏร์    พิมมะ
1/3  
2 54623
    ด.ช.วีรภัทร    จินะราช
1/15  
3 54441
    ด.ช.ปารเมษฐ์    ขันติวารี
1/15  
4 54217
    ด.ช.สิรภพ    ฝั้นถาวร
1/15  
5 54183
    ด.ช.รวิภัทร    ฤทธิศร
1/15  
6 54159
    ด.ช.พีชยา    บุตรศรี
1/15  
7 54157
    ด.ช.ชรัญกร    เรืองเวชชัย
1/15  
8 54772
    ด.ช.ตฤนภัทร    แสงปรีดานนท์
1/15  
9 54311
    ด.ช.ณัฐภณ    กันธิยะ
1/12  
10 54453
    ด.ช.ปองพล    เปาวะนานนท์
1/11  
11 54666
    ด.ช.วรัณ    ขันไร่
1/7  
12 54558
    ด.ช.ชยธร    ศุภการกิตติกุล
1/10  
13 54179
    ด.ช.กวินภพ    กันทนาวินนท์
1/11  
14 54187
    ด.ช.ธีรภัทร    ยามวงศ์
1/11  
15 54293
    ด.ช.เดชพิภัช    คลืนสันเทียะ
1/11  
16 54355
    ด.ช.ภูมิแผ่นดิน    นธีวนาพันธ์
1/11  
17 54375
    ด.ช.จิรัศมิ์    จิกเวียง
1/11  
18 53444
    ด.ช.ปาณัสม์    พิพัฒน์พงศ์
2/11  
19 53301
    ด.ช.นิพิฐพนธ์    คุณสิทธิ์
3/5  
20 53237
    ด.ช.รัชวิทย์​    มหาวันชัย
3/5  
21 53090
    ด.ช.นะโม    รักษ์รุ่งเรือง
3/5  
22 53052
    ด.ช.สิปปกร    รัตนวรรณ์
3/5  
23 54075
    ด.ช.ธนัท    วงศ์อ้าย
3/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 23 คน