โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ปลูกฝังเด็กดี      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูจิโรภาส อุตรชน,ครูนภัสนันท์ วงศ์ทาเครือ,ครูวิราพร มาสกลาง   
สถานที่เรียน :  อาคาร8 ห้อง821   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:28:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54708
    ด.ช.ภูริวัฒน์    สุทัศนรักษ์
1/3  
2 54750
    ด.ช.ทณัฏฐ์ชัย    ชัยมงคล
1/3  
3 54765
    ด.ช.ปณภัช    จีนต้น
1/3  
4 54477
    ด.ช.ณัฐภัทร    ใจมาตุ่น
1/9  
5 54690
    ด.ช.เมธัส    แวอุมาร์
1/9  
6 54061
    ด.ญ.พิรญาณ์    การินทร์
2/4  
7 53349
    ด.ช.ธนวัฒน์    สรงพรมทิพย์
2/12  
8 53353
    ด.ช.ปวริศ    พรมลา
2/12  
9 53404
    ด.ญ.ณัทธมนต์    ศรีพิฑูรย์
2/12  
10 53434
    ด.ญ.ธัญชนก    บัวศรี
2/12  
11 53481
    ด.ญ.กวิสรา    สุริยะ
2/12  
12 53562
    ด.ช.ธเนศ    นันติ
2/12  
13 53778
    ด.ช.ธณพงศ์    พลศิริ
2/12  
14 54028
    ด.ช.ศิวกร    พาจรทิศ
2/12  
15 53866
    ด.ญ.ศุภกร    สร้อยนาค
2/4  
16 53689
    ด.ญ.ณัฐธยาน์    บำรุง
2/4  
17 53752
    ด.ช.ชยพล    อินชูใจ
2/1  
18 53341
    ด.ญ.ชญาภา    ฤกษ์อภิวาทย์
2/3  
19 53343
    ด.ญ.กุลรวี    ดีมูล
2/3  
20 53385
    ด.ช.เกียรติคุณ    ปัญญา
2/3  
21 53397
    ด.ญ.ณภา​ภั​ศ​ญา​    งานคำอ้าย
2/3  
22 53414
    ด.ญ.ภิญญามาศ    เชี่ยวชาญพฤกษา
2/3  
23 53667
    ด.ญ.ปวิชญา    จันต๊ะมงคล
2/3  
24 53677
    ด.ญ.ถิรดา    พวงบุบผา
2/3  
25 54095
    ด.ญ.หัตถ์ชนก    พจนเสนี
2/3  
26 52555
    ด.ญ.นภัสสร    ชัยเขียว
3/11  
27 52628
    ด.ช.นนทพัฒน    วงษ์กล่ำ
3/11  
28 52638
    ด.ช.กิตติทัศน์    วชิรธนากร
3/11  
29 52669
    ด.ญ.ฑิลาภัณ    บุญเลา
3/11  
30 52672
    ด.ช.ณัฐชนน    หล้าใจ
3/11  
31 52685
    ด.ช.ชนกันต์    มหาวงษ์
3/11  
32 52788
    ด.ญ.ปริญญ์    นทีคีรีกาญจน์
3/11  
33 52792
    ด.ญ.ณิชา    ชมไพศาล
3/11  
34 52834
    ด.ช.ณัฐนันท์    ทาอินต๊ะ
3/11  
35 52530
    ด.ช.จิรทิปต์    แสนคำ
3/11  
36 52882
    ด.ญ.กมล​ลักษณ์​    จันทร์​ตา
3/7  
37 52636
    ด.ญ.ชญาน์ทิพย์​    ตระกูลแก้วคุ้ม
3/7  
38 52927
    ด.ญ.ชมพูนุท    สถาพรพันธ์
3/6  
39 52940
    ด.ช.นภัสดล    บัวโอภาส
3/6  
40 52980
    ด.ญ.ชนัญธิดา    ก๋องคำ
3/6  
41 53028
    ด.ญ.อรสิญา​    งามมี
3/6  
42 53060
    ด.ญ.กุลพรภัสร์    พงษ์แสนรักษ์
3/6  
43 53103
    ด.ช.ภาคภูมิ    ชนะพรหมเมือง
3/6  
44 53188
    ด.ญ.ณัฐษิกา    สพานแก้ว
3/6  
45 53206
    ด.ญ.ตรีทิพย์    เรือนดี
3/6  
46 53216
    ด.ช.พฤทธิ์    เหล่าเที่ยง
3/6  
47 52854
    ด.ช.ศักดาบดินทร์    นนธิ
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 47 คน