โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Math Camp      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูมณีรัตน์ ธินะ, ครูกัญปภัสร์ ไทยบัณฑิตย์   
สถานที่เรียน :  1248   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 14:51:44 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50922
    น.ส.พัชร์ชิสา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
5/2  
2 51410
    นายธัญเทพ    ริมสกุล
5/2  
3 51491
    น.ส.อชิรญา    ศรีบุญปวน
5/2  
4 51544
    นายณัฏฐกิตติ์    ไหคำ
5/2  
5 51587
    นายสิริพัลลภ    สิริผ่องใส
5/2  
6 51644
    น.ส.พลอยไพลิน    แย้มยินดี
5/2  
7 51651
    น.ส.วริศรา    มั่นคง
5/2  
8 53630
    น.ส.พิรพร    อัตถาหาญ
5/2  
9 53643
    นายธนวิชญ์    นันทิพัฒน์การกุล
5/2  
10 53854
    น.ส.ชนันธร    สายน้ำเย็น
5/2  
11 53874
    น.ส.พลอยไพลิน    จันทร์หอม
5/2  
12 51377
    น.ส.พรนัชชา    ศิริสัญลักษณ์
5/2  
13 51364
    นายนพณัฐ    พรหมเสน
5/2  
14 50925
    น.ส.ณัฎฐ์ณิชา     สุภา
5/2  
15 50960
    นายธนบดินทร์    ธรรมตา
5/2  
16 51041
    น.ส.อัญชนา    กันธวงค์
5/2  
17 51110
    นายพบธรรม    จุลมุสิก
5/2  
18 51116
    น.ส.ณัฐณาจน์    นามบุตร
5/2  
19 51118
    น.ส.กมลนาถ    พงษ์สุวรรณ
5/2  
20 51219
    นายจิรทีปต์    มะจันทร์
5/2  
21 51238
    น.ส.วิกานดา    จงทวีไพโรจน์
5/2  
22 51313
    นายณัฐภูมิ    กูลเรือน
5/2  
23 51325
    น.ส.ฝนเงิน    ใจปินตา
5/2  
24 54019
    น.ส.ฐิติรัตน์    คงมั่น
5/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน