โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 3       ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสาวิตรี อายุวรรณา   
สถานที่เรียน :     วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:49:20 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52477
    นายภราได    นิลวรรณ
4/1  
2 51723
    นายสดาพรรธ    วานิชจรัสกิจ
4/2  
3 51936
    นายวัชรวิชญ์    จินดาวงค์
4/2  
4 yrc4002
    นายวริษฐ์    จารุบวร
4/11  
5 52295
    นายภูมิรพี    สุวรรณะ
4/15  
6 54779
    นายวรรณ์จรรย์    พันธุ์ขอ
4/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 คน