โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน(สารวัตรนักเรียน)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูคณาวุฒิ วรนุช,ครูธนวัฒน์ ฤทธิเดช,ครูภูเบศ สุภาษี,ครูทัพไทย ทะลือชัย   
สถานที่เรียน :  อาคาร ส.ป.ย.   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:09:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54133
    ด.ญ.พรรณกาญจน์    แสงสังข์
1/15  
2 54214
    ด.ช.อำนาจ    คำลาพิช
1/11  
3 54276
    ด.ช.วัชรพงษ์    พลอยประเสริฐศรี
1/11  
4 54556
    ด.ช.ปภินวัช    ใจยเลิศ
1/11  
5 54610
    ด.ช.ปณิธาน    แก้วอาจ
1/12  
6 54163
    ด.ญ.จันทรรัตน์    สวรรค์ขวัญ
1/13  
7 54265
    ด.ญ.กัญญาภัค    ชมภูปัน
1/13  
8 54301
    ด.ญ.พรสุดา    ทมิฬทร
1/13  
9 54307
    ด.ญ.ณัฐกฤตา    ธนันชัย
1/13  
10 54603
    ด.ญ.นิรชา    ติโน
1/13  
11 54645
    ด.ญ.ภูณิสรา    เตชะสืบ
1/13  
12 yrc003
    ด.ญ.ณัฐภัสสร    จินดารัตน์
1/13  
13 yrc004
    ด.ญ.กัญญาพัชร    ศักดิ์เสือ
1/13  
14 54119
    ด.ช.กอร์ปกันท์    ปันใต้
1/11  
15 54440
    ด.ช.พศิน    ยุทธวราชัย
1/7  
16 54216
    ด.ญ.กุลจิรา    ทองฤทธิ์
1/7  
17 54226
    ด.ช.ทีปกร    ปัญญาวงค์
1/3  
18 54433
    ด.ช.ธัญวิสิษฏ์    โรจน์พานิชกุล
1/3  
19 54519
    ด.ญ.ธัญชนก    ไชยมณี
1/3  
20 54535
    ด.ช.อชิตะ    อิกำเหนิด
1/3  
21 54683
    ด.ช.ธาวิน    ส่งศรี
1/3  
22 54707
    ด.ญ.ชวัลลักษณ์    ธิราช
1/3  
23 54751
    ด.ญ.ชุติพนธ์    กุศล
1/3  
24 54775
    ด.ช.วุฒิพัฒน์    ดำรงค์ธรรมวัฒนา
1/3  
25 54218
    ด.ญ.กัญจน์รัชต์    ไสยะพันธ์
1/5  
26 54280
    ด.ญ.ปองนรัตน์    ป้องปวเรศ
1/5  
27 54320
    ด.ช.ธรรศ    พานเพชรสุขุม
1/5  
28 54491
    ด.ญ.ณัฐณิชา    กองชนะ
1/6  
29 54504
    ด.ญ.พิมส์พลอย    วัฒนแสนสุข
1/6  
30 53427
    ด.ญ.บุณยวีร์    ขจรบุปผา
2/15  
31 53529
    ด.ญ.ดวงพร    -
2/12  
32 53660
    ด.ช.ธนพล    เตือนราช
2/4  
33 53936
    ด.ญ.พิมพ์พิชฌา    จิตต์ชื่น
2/5  
34 52693
    ด.ช.วรธน    ทะพิงค์แก
3/2  
35 53083
    ด.ญ.พิศตะวัน    วิริยางกูร
3/5  
36 53062
    ด.ญ.กฤษณ์รัชยากร    กมลสันติสุข
3/5  
37 53041
    ด.ญ.กุลิสรา    แก้วตาติ๊บ
3/5  
38 53000
    ด.ญ.สุพิชญา    เดชธนู
3/5  
39 52932
    ด.ญ.ธัญวรัตม์    ปันแก้ว
3/5  
40 52916
    ด.ญ.วริศรา    ไชยวงค์
3/5  
41 52911
    ด.ญ.ดลลดา    ชุมรักษา
3/5  
42 52869
    ด.ญ.พรภัชชา    รุ่งทองคำกุล
3/5  
43 53064
    ด.ญ.ธีรตา    เพ็งปาน
3/4  
44 52907
    ด.ช.นิชคุณ    เต๋ติยะ
3/4  
45 53092
    ด.ช.เจษฎากร    แซ่ลี้
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 45 คน