โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  อายุน้อยร้อยร้าน      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย , ครูภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์   
สถานที่เรียน :  ห้องแนะแนว อาคาร 7    วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 22:35:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54275
    ด.ญ.กานต์ปภา    เฮ้าวัน
1/3  
2 54423
    ด.ญ.รัตนาวดี    ศรีธัญรัตน์
1/6  
3 54537
    ด.ญ.พัทธ์ธีรา    ยะอนันต์
1/6  
4 54712
    ด.ญ.พัทธ์ธีราณัท    สิทธิวิริยะกุล
1/10  
5 54285
    ด.ช.ปรัชญ์วรกิตติ์    จันทรุทัยณัช
1/12  
6 54294
    ด.ช.ภูมิภากร    เขียวตั๋น
1/12  
7 54298
    ด.ช.ภาทิณ    พรมจันทร์
1/12  
8 54654
    ด.ช.ชวิน    ไชยศรี
1/12  
9 54715
    ด.ช.จิตติพัตร์    กาละนิโย
1/12  
10 54417
    ด.ญ.ปวีณ์ธิดา    นวลทา
1/6  
11 54425
    ด.ญ.กชพร    เดชะ
1/5  
12 54288
    ด.ญ.ชิติศิริ    อินมงคล
1/3  
13 54130
    ด.ญ.กชพรรณ    เทียนทอง
1/4  
14 54245
    ด.ญ.พิมลสิริ    อุตะมะแก้ว
1/4  
15 54259
    ด.ญ.ศุภัสสรณ์    อนันตเทวา
1/4  
16 54267
    ด.ญ.ณภษร    ปฐมทิตรเมธา
1/4  
17 54279
    ด.ญ.ชญาดา    ชีวเกิดสิริ
1/4  
18 54291
    ด.ญ.ชนาภา    ไชยวรรณ
1/4  
19 54604
    ด.ญ.ศิริกาญจน์    พยุงวัฒนา
1/4  
20 53823
    ด.ช.พิพัฒน์    สัญญา
2/10  
21 53744
    ด.ช.วายุภักดิ์    พีระการัณยเศรษฐ์
2/10  
22 53785
    ด.ญ.นฏกร    ทะนุก้ำ
2/5  
23 53453
    ด.ญ.ศรินภัสร์    เจริญพระธรรมดี
2/5  
24 53837
    ด.ญ.ธัญญลักษณ์​    เจริญธรรม
2/15  
25 53703
    ด.ช.กันตพัฒน์    กันทาโย
2/2  
26 53346
    ด.ญ.กัญญาวีร์    อุปธรรม
2/5  
27 52852
    ด.ช.กฤตย์ณัทพัชร    ศรีใส
3/5  
28 52626
    ด.ช.กัญจน์อมร    ศิลปเสริฐ
3/11  
29 52928
    ด.ช.สุริยะพงษ์    ก้อนเปียง
3/7  
30 52871
    ด.ช.ศุภวิชญ์    บัวหอม
3/7  
31 52766
    ด.ช.วรกฤต    นุชนิยม
3/7  
32 53294
    ด.ช.กวินท์    ทิพย์ปิ่นทอง
3/5  
33 53219
    ด.ญ.แพร    อรุณโชคถาวร
3/5  
34 53108
    ด.ช.ชาญณรงค์    ซ่านฮู่
3/5  
35 53221
    ด.ช.ณัฐ​วัชร    ศรีทองดี
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 35 คน