โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 1      ระดับชั้น  : ม. 5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูธนวัฒน์ พันธ์วิชัย   
สถานที่เรียน :  อาคาร 13   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:16:16 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54084
    นายชยพล    รัตนาวรรณกร
5/17  
2 51097
    นายณัฐกิตติ์    โนจากูล
5/11  
3 51411
    นายกาลลิขิต    เภารัตน์
5/10  
4 51076
    นายชนะใด    เขียวอยู่
5/10  
5 53951
    นายจิรายุ    แผ่คุณ
5/9  
6 51530
    นายจิรัฐโชติ    สายทอง
5/9  
7 51322
    นายดลวิชย์    ขวัญรอด
5/9  
8 51199
    นายกฤตวัฒน์    เทพนวล
5/9  
9 51056
    นายกิตติ์โภคิน    ธนบดีพุทธิพัทธ์
5/9  
10 51639
    นายจิรายุ    ไชยมงคล
5/8  
11 51073
    นายกนกพล    วันลา
5/8  
12 50942
    นายจักรภัทร    พุทธก้อน
5/8  
13 51576
    นายณฐนน    ตาเมืองมูล
5/11  
14 51022
    นายกิตติภพ    หมีจันต๊ะ
5/12  
15 54008
    นายชยพัทธ์    รุ่งนภาวิเชฐ
5/17  
16 53865
    นายกัญจน์    พยุงกรรณิกา
5/17  
17 50950
    นายกนกภูมิ    สุวรรณกุล
5/17  
18 53885
    นายณัฐนนท์    นานาวิชิต
5/16  
19 51032
    นายชยานันฐ์    กลางประพันธ์
5/16  
20 51479
    นายกวีวัฒน์    ปัญญาโน
5/15  
21 51217
    นายณพิชญ์    วงค์ต๋าคำ
5/15  
22 51163
    นายเกื้อกูล    ดำรงค์
5/15  
23 51044
    นายณนภาส    ธัญญเพชร
5/15  
24 51240
    นายกฤชณัท    ปัญญาเรือง
5/13  
25 53657
    นายณัฐนนท์     ศศิธร
5/12  
26 53887
    นายจิรัฎฐ์    โกไศยกานนท์
5/7  
27 53568
    นายณัชพล    อำภา
5/7  
28 53641
    นายเขมทัต    นิราศนภาภัย
5/3  
29 51571
    นายก่อเกื้อ    ระเด่นอาหมัด
5/3  
30 51543
    นายเขม    โชติญาณปิติ
5/3  
31 51506
    นายแก่นฝาง    แก้วสุพรรณ
5/3  
32 51488
    นายกิตติธัช    ทองดี
5/3  
33 51036
    นายกวีวัธน์    นากาโอะ
5/3  
34 50931
    นายณภัทร    ด้วงเขียว
5/3  
35 54010
    นายกฤตภาส    พรหมมา
5/2  
36 53631
    นายฐากูร    ตันกมลาสน์
5/2  
37 51286
    นายกันตินันท์    คำใส
5/2  
38 51089
    นายกฤติน    เสนีวงค์
5/2  
39 51233
    นายชนาธิป    หอมสุวรรณ
5/4  
40 53932
    นายณราช    คำคง
5/4  
41 51160
    นายกิตติพัทธ์    พงศ์พรรณสาร
5/5  
42 51594
    นายจิรายุส    ปินใจ
5/7  
43 51335
    นายคู่บุญ    จันทร์เลิศ
5/7  
44 51095
    นายจักรภัทร    อุตโม
5/7  
45 50943
    นายชิษณุชา    วิไลเขา
5/7  
46 51657
    นายชวิศ    มีเอียด
5/6  
47 51555
    นายจารุพัฒน์    ไชยหล้า
5/6  
48 51189
    นายชยลักษณ์    โพธิ์เจริญ
5/6  
49 50993
    นายไกรวิชญ์    เกตุอินทร์
5/6  
50 51581
    นายฉลองชัย    ธีฆะพร
5/5  
51 51556
    นายกรินทร์    แซ่ลี
5/5  
52 51378
    นายชยางกูร    บุญนาคศิริ
5/5  
53 50461
    นายณัฐวัฒน์    แก้วจา
6/10  
54 50073
    นายชวนากร    ตะยะพงค์
6/10  
55 50067
    นายจิรกิตต์    ศรีศักดา
6/9  
56 50206
    นายกฤต    มณีวงศ์
6/8  
57 50510
    นายกฤตภาส    สุพรรณกุล
6/6  
58 50238
    นายกันต์ธีร์    ดวงมณี
6/1  
59 50105
    นายชยกร    สืบตระกูล
6/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 59 คน