โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Board and Card Games      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Willem Op den Brouw   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:43:03 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54239
    ด.ช.ชยางกูร    แซ่เต็ง
1/11  
2 54258
    ด.ญ.ณฐพร    ชลัย
1/11  
3 54650
    ด.ญ.กนกพิชญ์    วชิรโกวิทย์
1/11  
4 54613
    ด.ญ.ศิรภัสสร    คชยวง
1/14  
5 54039
    ด.ญ.รมิดา    อินนา
2/1  
6 53824
    ด.ญ.วิสุทธิดา    สุภาษี
2/1  
7 53757
    ด.ญ.จิรภัทร์    ศิริเชื้อ
2/1  
8 53541
    ด.ญ.ปวรวรรณ    ชัยศรี
2/1  
9 53520
    ด.ญ.อลิศรา    สาพิน
2/1  
10 52845
    ด.ญ.ไทยสยาม อาจารีย์    คาสปา
3/14  
11 52831
    ด.ญ.วิภาวี    แพใหญ่
3/14  
12 52829
    ด.ญ.ตาน้ำ    คำมาลา
3/14  
13 52807
    ด.ช.ศุภกร    ทองม่วง
3/14  
14 52789
    ด.ญ.ชิโนรส    ชินสนธิกุล
3/14  
15 52781
    ด.ช.ศรัณย์พัทธ์    ประกาศิตสีมา
3/14  
16 52761
    ด.ญ.กมลมาศ    กลางประพันธ์
3/14  
17 52726
    ด.ช.ธีรพงษ์    เที่ยงใจ
3/14  
18 52711
    ด.ญ.โสรยา    ลำสอนจิตต์
3/14  
19 52690
    ด.ญ.ภาวศุทธิ    ดอกไม้
3/14  
20 52658
    ด.ญ.ปุรินทณี    ศรีวรรณ
3/14  
21 52657
    ด.ญ.ชญาน์นันท์    สรรค์ศิริกุล
3/14  
22 52598
    ด.ช.พีรวิชญ์    ใจช่วย
3/14  
23 52572
    ด.ช.ธนพัต    คันธวงศ์
3/14  
24 52525
    ด.ช.กีรติ    คากิซากิ
3/14  
25 53202
    ด.ช.อภินันท์    ศรีศุภสวัสดิ์
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน