โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Drawing       ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Karen Kimball,ครูภัทรดนัย ใจมา   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2   วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 02:52:53 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54353
    ด.ญ.อริสรา    ไทยทัตกุล
1/1  
2 54802
    ด.ญ.พรรวินท์    ปัญญา
1/14  
3 54631
    ด.ญ.ณัฐนารีรัตน์    ชูสุวรรณ์
1/14  
4 54436
    ด.ญ.ณัฏฐณิชชา    สัจจ์ธัมม์
1/14  
5 54389
    ด.ญ.ภิญญาพัชญ์    ยนส่าห์
1/14  
6 54364
    ด.ญ.กัญญาวีร์    แสนคำ
1/14  
7 54527
    ด.ญ.กวินตรา    เผ่าสา
1/10  
8 54120
    ด.ญ.ภิญญาพัชญ์    ก๋องบุญเกิด
1/10  
9 54225
    ด.ญ.นันท์นภัส    คงสมแสง
1/8  
10 54700
    ด.ญ.คิรฏา    ชัยคำ
1/2  
11 54632
    ด.ญ.ซีรินทร์    วีแกนด์
1/2  
12 54456
    ด.ญ.ศรุตา    จันทร์ยอด
1/2  
13 54444
    ด.ญ.ดาลัท    สุรวรรณา
1/2  
14 53982
    ด.ญ.ณัฐปภัสร์    รมณียางกูร
2/2  
15 54011
    ด.ญ.บัณฑิตา    เฉลิมสุข
2/14  
16 52676
    ด.ญ.ปาณิสรา    พรมศิริ
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน