โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  A-Math      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Jennifer E.Manuel   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 14:12:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54783
    ด.ช.มัทธิว    คาบาลิดา
1/2  
2 54181
    ด.ญ.ปรียาดา    สารทอง
1/8  
3 54381
    ด.ช.สุริยะพงษ์    อดิเรกธรรมากร
1/9  
4 54108
    ด.ช.อัครวัฒน์    ชมภูอินทร์
1/10  
5 54673
    ด.ช.ธวิวัฒน์    เหลืองแสงทอง
1/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 5 คน