โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการชั้น ม.6/15      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูพัชรินทร์ อู่ทอง , ครูธีรัช ลอมศรี   
สถานที่เรียน :  ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:11:20 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50004
    น.ส.ณัฎฐริณีย์    ชัยบุตร
6/15  
2 50650
    นายสุขพิเชฐ    ธีรวิศาล
6/15  
3 50737
    นายญาณวุฒิ    ยาวุฒิ
6/15  
4 50765
    น.ส.พรชนัน    เพ็งศรีแสง
6/15  
5 50798
    นายนราวิชญ์    จอมมณี
6/15  
6 50834
    น.ส.ทรัพย์นฤมล    ทาก๋า
6/15  
7 50855
    นายอุทัคพงศ์    ซัง
6/15  
8 50861
    น.ส.วิรมย์รินทร์    เฮงหวาน
6/15  
9 50868
    น.ส.กัญญณัท    เมืองมา
6/15  
10 50873
    น.ส.ณิชกานต์    ยาไชยบุญเรือง
6/15  
11 50894
    น.ส.นพภัสสร    ประกัตฐโกมล
6/15  
12 52705
    น.ส.วริศรา    เสนาชัยบาล
6/15  
13 53248
    น.ส.ณัฎฐ์ชนก    โฉมศิริ
6/15  
14 53264
    น.ส.ณัฐธิดา    นิติรัช
6/15  
15 53267
    น.ส.ภัทราวดี    ปวนคำ
6/15  
16 53280
    น.ส.สิริรัตน์    แปงจันเขียว
6/15  
17 50583
    นายอชิรเทพ    คุณยศยิ่ง
6/15  
18 50527
    น.ส.นันท์นภัส    ภิญโญนาถ
6/15  
19 50009
    น.ส.นัยน์ภัค    เรืองเดชณรงค์
6/15  
20 50040
    น.ส.สาธิตา    ทาบุรี
6/15  
21 50047
    น.ส.กนกพร    แสนกลางเมือง
6/15  
22 50056
    น.ส.ภัณฑิรา    ฟองทา
6/15  
23 50083
    น.ส.อัญชลี​    พุทธ​โค
6/15  
24 50085
    นายทวีชัย    หงษ์พักตร์
6/15  
25 50093
    น.ส.ณัฐธิดา    กาลันสีมา
6/15  
26 50112
    นายพสิษฐ์    จรัสรัตนมงคล
6/15  
27 50119
    น.ส.กชพร    เม็งเงิน
6/15  
28 50252
    น.ส.นิติพัฒน์    สงวนมณีโชติ
6/15  
29 50408
    น.ส.ณัฐกฤตา    คำแสน
6/15  
30 50420
    นายธนวรรธน์    สุวรรธิวงศ์
6/15  
31 50467
    นายสหัสวรรษ    ชาญเวช
6/15  
32 50491
    นายจิรัฎฐ์    จารีวิษฎ์
6/15  
33 50507
    น.ส.รวิสรา    ดวงโปธา
6/15  
34 53281
    น.ส.ชลธิชา    อินแสง
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 34 คน