โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ ม.6/7      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นางอรวรรณ วัดดิ้งแฮม   
สถานที่เรียน :     วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:37:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52527
    น.ส.ณัฐชยา    บุญทวี
6/7  
2 53175
    นายธีรเดช    อินทรโชติ
6/7  
3 53147
    น.ส.ฐิติรัตน์    เหนือสุวรรณ์
6/7  
4 53143
    น.ส.ฐานิตา    มานาแวน
6/7  
5 53140
    น.ส.โยษิตา    วงค์สุวรรณ
6/7  
6 53118
    น.ส.พิมพิศา    พวกอินทร์แสง
6/7  
7 52827
    นายพงศ์ปณต    เกตุกำพู
6/7  
8 52742
    นายณัฐพงศ์    วงศ์อาณา
6/7  
9 52703
    น.ส.กุลสตรี    มหาไม้
6/7  
10 52634
    น.ส.พิมพ์ชนก    เพ็ชรมณี
6/7  
11 52547
    น.ส.ภัทรวดี    โพธิ์นิล
6/7  
12 52545
    น.ส.กุลิสรา    ตุ่นคำ
6/7  
13 52529
    น.ส.พันธ์วิรา    ดวงสุภา
6/7  
14 53198
    น.ส.นันท์​นลิน​    สนั่น​สมศักดิ์​ศรี​
6/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14 คน