โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Play and Learn      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูลลนา ใหลเจริญ   
สถานที่เรียน :  ห้อง 443 ตึก 4   วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:52:33 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51936
    นายวัชรวิชญ์    จินดาวงค์
4/2  
2 51191
    นายณัฏฐชัย    สุระธง
5/10  
3 51226
    นายนาธาน    แวอุมาร์
5/10  
4 51266
    นายศุภณัฐ    แซ่เล้า
5/10  
5 51336
    นายธนวัฒน์    อัมสัย
5/10  
6 51628
    นายฮัมดาน    กลีบจำปา
5/10  
7 51340
    น.ส.สิรีธร    ศิริรัตน์
5/12  
8 53603
    น.ส.สวิชญา    เรืองฤทธิ์
5/12  
9 53574
    นายปรัชญา    นาเอก
5/17  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9 คน