โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Play and Learn      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูลลนา ใหลเจริญ   
สถานที่เรียน :  ห้อง 443 ตึก 4   วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 19:46:37 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51191
    นายณัฏฐชัย    สุระธง
5/10  
2 51266
    นายศุภณัฐ    แซ่เล้า
5/10  
3 51340
    น.ส.สิรีธร    ศิริรัตน์
5/12  
4 53603
    น.ส.สวิชญา    เรืองฤทธิ์
5/12  
5 53574
    นายปรัชญา    นาเอก
5/17  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 5 คน