โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ออมเงิน ออมใจ ไว้กับธนาคารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี,ครูลีน่าร์ เรือนทิพย์   
สถานที่เรียน :  ห้องธนาคารโรงเรียน อาคาร3 ชั้น1 ห้อง315   วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:35:34 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52053
    น.ส.กนกพร    จิตบาล
4/1  
2 52086
    น.ส.วชิรญาณ์    นันทา
4/14  
3 52391
    น.ส.วรัชยา    ดีสา
4/14  
4 52416
    น.ส.ภัทรภร    ประเทศรัตน์
4/14  
5 52058
    น.ส.ชญาดา    จินะเป็งกาศ
4/15  
6 52263
    น.ส.พิมพ์วรา    ธีระขจรพจน์
4/15  
7 52291
    นายยศภฤต    เอี่ยมไตรรัตน์
4/15  
8 52508
    น.ส.นันท์นภัส    รัตนวรรณ์
4/15  
9 52140
    น.ส.วนิดา    พรมใบลา
4/17  
10 52052
    น.ส.กรนันท์    จองอ่อง
4/14  
11 52241
    น.ส.ฐิติรัตน์    ยูโด๊ะ
4/13  
12 52099
    น.ส.ศยามล    ใจปิง
4/13  
13 52405
    น.ส.วริสา    บุญกล่อม
4/6  
14 54473
    น.ส.ชัชฎาภรณ์    ปัญญานาย
4/6  
15 52284
    น.ส.วริยา    ศรีอิ่นแก้ว
4/11  
16 52413
    น.ส.ชยานันท์    ดวงคำ
4/11  
17 52051
    น.ส.ณัฐธิดา    ตาเฟื่อง
4/12  
18 52132
    น.ส.รัตนาภรณ์    โพธาศรี
4/12  
19 52164
    นายธนวรรธน์    ประทุมทอง
4/12  
20 54461
    นายพชรพล    ปัทมะ
4/12  
21 51485
    นายสุวิจักขณ์    ธรรมดา
5/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน