โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Vlog (Video + Blog) ม.ต้น       ระดับชั้น  : ม. 2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูธีรวัฒน์ บุญทวี   
สถานที่เรียน :  ห้องแผนงาน อาคาร 10 ชั้น 1   วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 19:52:21 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53474
    ด.ญ.อิสรีย์    แซ่จาง
2/2  
2 54638
    ด.ญ.พัชรินทร์    ชัยกุลโชตน์ธนิน
2/13  
3 54071
    ด.ญ.ธัญพร    แจ่มดอนไพร
2/13  
4 53912
    ด.ญ.ฟาร่า    อารีพันธ์
2/13  
5 53851
    ด.ญ.ชนากานต์    คชรินทร์
2/13  
6 53476
    ด.ญ.เมธาวี    ปันจันทร์
2/13  
7 53456
    ด.ญ.วรินรำไพ    กันธะคำ
2/13  
8 53433
    ด.ญ.วิภาวัลย์    จินโนวาส
2/13  
9 53841
    ด.ญ.ญาดา    ฟองดาวิรัตน์
2/2  
10 52782
    ด.ญ.วรรณศิลป์    แชโต
3/9  
11 52569
    ด.ญ.จีรภัทร    วงศ์ศิริวิวัฒน์
3/9  
12 53033
    ด.ญ.ฉัตรชนก    สมบูรณ์
3/8  
13 53007
    ด.ญ.ฐิติรัตน์    ชุมพลอนันต์
3/8  
14 52900
    ด.ญ.ภูษณิศา    แดงเล็ก
3/8  
15 52863
    ด.ญ.พิรดาภร    ปันคำมา
3/8  
16 52861
    ด.ญ.วรัทยา    ตานัง
3/8  
17 52550
    ด.ญ.ชนิดา    กุญชร
3/8  
18 53008
    ด.ญ.แสงฝน    ลุงลิ่ง
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18 คน