โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Visual Arts (Drawing, Painting, Graphic Design)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Zachary Moser,ครูธนจิรวัฒน์ ศรีสุธัญญาวงศ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 21:44:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54602
    ด.ญ.อารยา    กันยา
1/12  
2 54687
    ด.ญ.ศศิพิมล    คำวงษา
1/12  
3 54485
    ด.ญ.ภิญญาพัชญ์    อภิรภัทร์วโรดม
1/14  
4 54633
    ด.ญ.จัสมีน มะลิ    ไวท์แมน
1/14  
5 54663
    ด.ญ.ภัณฑิลา    ธรรมนิตกิจ
1/14  
6 53669
    ด.ญ.พิมพ์พิชชา    สุริยะพรหม
2/13  
7 54045
    ด.ญ.เพ็ญพิมล    สะปู
2/12  
8 53499
    ด.ช.ณฐกร    วงษ์พิทักษ์
2/12  
9 53713
    ด.ญ.อันนา    รัตรสาร
2/11  
10 53872
    ด.ช.ก้องเกียรติ    เกษร
2/2  
11 53829
    ด.ช.พสุทา    ณ นคร
2/2  
12 53726
    ด.ช.ญาณากร    วงศ์เสถียร
2/2  
13 53554
    ด.ช.ซอลาฮุดดีน    ภูมิปุตรา
2/2  
14 53507
    ด.ช.กมนดนัย    เครือง้าว
2/2  
15 52664
    ด.ญ.พิมพ์ชัชต์    รามจักร์
3/2  
16 52832
    ด.ญ.ศุภญาดา    สุทธาชัย
3/1  
17 52797
    ด.ญ.นันท์นลิน    ไชยวัณณ์
3/1  
18 52791
    ด.ญ.แคนดี้    แชน
3/1  
19 52675
    ด.ญ.วชรพร    เขียวภา
3/1  
20 52840
    ด.ญ.นันท์นภัส    มหาวัน
3/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน