โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Esports mobile games      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Flor Angeline Solivan   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2   วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 08:26:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54414
    ด.ช.ชยพล    เผ่าศรีศรจิตต์
1/1  
2 54422
    ด.ช.จตุพล    วงศ์ราษฎร์
1/1  
3 54561
    ด.ช.อชิระวิชญ์    เววา
1/1  
4 54660
    ด.ช.ศุภากร    พิบูลย์
1/1  
5 54501
    ด.ช.กัณตพชญ์    ราวิชัย
1/14  
6 54032
    ด.ช.ธวรรธธันวา    ชื่นชม
2/13  
7 53971
    ด.ช.บารมี    น้าวแสง
2/13  
8 53492
    ด.ช.พาทิศ    พิกุลวรชัย
2/13  
9 53443
    ด.ช.ปรมัตถ์    จืนทอง
2/13  
10 53390
    ด.ช.ปัณณวิชญ์    ใจสม
2/13  
11 54040
    ด.ช.เบญจภูมิ    โค้วตระกูล
2/4  
12 53901
    ด.ช.วรภัทร    ธเนศวงศ์วณิช
2/4  
13 53870
    ด.ช.สิรภพ    นรินทร์
2/4  
14 53502
    ด.ช.ปูรณ์วริทธิ์    หงสกุล
2/4  
15 52719
    ด.ช.วัชราวุฒิ    พอก๊ะ
3/10  
16 52651
    ด.ช.นราวิชญ์    วังสาร
3/10  
17 52644
    ด.ช.ชรัณย์ภัทร์    พงษ์เย็น
3/10  
18 52590
    ด.ช.คณิศร    สุรินทร์
3/10  
19 52589
    ด.ช.อธิชนม์    คำตั๋น
3/10  
20 53080
    ด.ช.สิทธากรณ์    เทพวงศ์
3/3  
21 53066
    ด.ช.พัฒนกรณ์    คำทอน
3/3  
22 53054
    ด.ญ.รุ่งธิดา    สุขใจ
3/3  
23 53014
    ด.ช.ณัฐภัทร    รูโอ
3/3  
24 52665
    ด.ญ.พลอยทับทิม    ภูสิริพัฒนานนท์
3/2  
25 52828
    ด.ญ.ชมพูนุช    เชิดชู
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน