โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ ม.6/12      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูดิสกร นินนาทโยธิน, ครู ว่าที่ ร.ต. บุญนเรศ อ่อนหวาน   
สถานที่เรียน :  ห้องประชุมดารารัศมี อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี   วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:48:04 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49254
    น.ส.พิมชญา    อินชัย
6/12  
2 50742
    นายจตุรภัทร    อุปมาณ
6/12  
3 50821
    น.ส.อธิชา    ธาดาสุรเวทย์
6/12  
4 50882
    น.ส.กาญจนา    กมล
6/12  
5 52839
    น.ส.ชลลดา    เบญจชลสิทธิ์
6/12  
6 53153
    น.ส.ภัทรานิษฐ์    ลอยดี
6/12  
7 53156
    น.ส.วนภรณ์    คีรีต๊ะ
6/12  
8 53190
    น.ส.ภาณินี    มณีรัตน์
6/12  
9 53238
    น.ส.สตรีรัตน์    แสวงผล
6/12  
10 53250
    น.ส.ธนาพร    คิดปราโมทย์
6/12  
11 53260
    น.ส.นันท์นภัส    จาดจวบสินธ์
6/12  
12 53263
    น.ส.วริษา    สุขเกษม
6/12  
13 53278
    น.ส.เพ็ญไพลิน    สีดาทอง
6/12  
14 50725
    นายพีรวิชญ์    บัวผัดสอน
6/12  
15 50684
    น.ส.วรัชยา    วสุนันต์
6/12  
16 50034
    น.ส.ศรีสุภางค์    ปิงวัง
6/12  
17 50059
    น.ส.ธัญรสา    จิตตปัญญา
6/12  
18 50111
    น.ส.ธันยพร    คำหล้า
6/12  
19 50115
    น.ส.ชญาฎา    พิมพ์ทรัพย์
6/12  
20 50203
    น.ส.ภัทรวดี    พรมพิลา
6/12  
21 50204
    นายวัชรมน    วิรุฬห์วงศ์
6/12  
22 50254
    น.ส.โศรดาพร    วงศ์วาร
6/12  
23 50257
    นายณัฐนนท์    วงศ์จันทร์
6/12  
24 50264
    นายนวพล    ผลนิมิตร
6/12  
25 50341
    นายศุภกฤต    มูลละ
6/12  
26 50419
    น.ส.ชฎาพัสณัน    ชุ่มชื่น
6/12  
27 50572
    น.ส.ชวลัน    ชุ่มภิรมย์
6/12  
28 53310
    น.ส.จันทร์ทิพย์    ทุนอ่อง
6/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28 คน