โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ ชั้น ม.6/3      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูบุปผา ธนะชัยขันธ์, ครูกาญจนา ศิริบุญยืน, ครูเทวิน มูลวรรณ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 13    วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 03:06:03 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50051
    นายวีรวิทย์    กิจชาลารัตน์
6/3  
2 52532
    น.ส.ธัญชนก    ภิญโญจิตต์
6/3  
3 52632
    น.ส.ปุญญพัฒน์    อลังกานันท์
6/3  
4 52696
    น.ส.ศมิรตา    ขันอุไร
6/3  
5 52697
    นายอมเรศ    สมหวัง
6/3  
6 52707
    น.ส.ฟางรี่    ป๊อค
6/3  
7 52739
    น.ส.อารดา    จิโน
6/3  
8 52744
    นายกันตพงศ์    วงศ์สุวรรณ
6/3  
9 52747
    น.ส.วนิดา    ติต๊ะ
6/3  
10 52819
    น.ส.แอมเบอร์ ซียี    ลิม
6/3  
11 53120
    น.ส.ชัญญา    บุญเรือง
6/3  
12 53125
    น.ส.ไพลิน    สุภาพกุล
6/3  
13 53134
    นายเจตดิลก    สุวรรณบงกช
6/3  
14 53142
    น.ส.ปฏิญญาภรณ์    เงินมา
6/3  
15 53154
    น.ส.น้ำฝน    ยศบุญยืน
6/3  
16 50656
    น.ส.กนกวรรณ    มณีวรรณ์
6/3  
17 50642
    น.ส.รัฐนันท์    ทองสิริ
6/3  
18 50054
    น.ส.ภัทราวรรณ    บัวเสน
6/3  
19 50092
    น.ส.เบญญาภา    กิติกร
6/3  
20 50107
    น.ส.พิชญ์นรี    ตาคำมา
6/3  
21 50113
    น.ส.ปาณิสรา    คุณหลัก
6/3  
22 50224
    น.ส.จิรัชญา    ศรีเมืองมูล
6/3  
23 50237
    น.ส.ปพิชญา    วิชัยยา
6/3  
24 50239
    น.ส.วรัชยา    ศิวาโมกข์
6/3  
25 50394
    น.ส.อรณัชชา    เพชรอุดมพร
6/3  
26 50401
    นายณฐพัชร์    นรณภัทรเศรษฐ์
6/3  
27 50458
    น.ส.รุจิษยา    บุญสุข
6/3  
28 50470
    น.ส.ภทรพรรณ    ขยันดี
6/3  
29 50488
    นายณัฏฐภูมิ    แสงแก้ว
6/3  
30 50495
    น.ส.ศุภานัน    เขียวดวง
6/3  
31 50502
    น.ส.ณัฐชญา    เศรษฐีธาดา
6/3  
32 53194
    นายนวกร    พาจรทิศ
6/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 32 คน