โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  บรรณารักษ์อาสา      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : คุณครูกุลกัญญ์ณัช มากุล, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง, นายกพิณนรบย์ พิพัฒน์ธนาทรัพย์   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุดกลาง อาคาร 9 (นวรัตน์) ชั้น 2   วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 19:04:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54570
    น.ส.กาสะลอง    รูปขจร
4/1  
2 54758
    นายพิชยุตว์    แสนกันทวงค์
4/16  
3 52001
    น.ส.ชีรีน    วงค์งาม
4/14  
4 52147
    น.ส.สุพฤกษา    มือแข็ง
4/13  
5 53873
    น.ส.พุฒิธาดา    สิทธิ์ศิริพันธ์
4/11  
6 52170
    น.ส.ทรรศิกา    ไชยคำ
4/10  
7 51766
    น.ส.พรภารัก    หนันติ๊
4/10  
8 54450
    น.ส.ปวริศา    ตาก๋องแก้ว
4/3  
9 54333
    น.ส.สุภัชญา    เอี่ยมวิจารณ์
4/3  
10 54331
    น.ส.พิชชาพร    ธรรมเสน
4/3  
11 53802
    น.ส.พิมพ์​ช​นันท์​    สิทธิ​เลิศ​
5/13  
12 53711
    น.ส.ชวิศา    ยอดดอนไพร
5/13  
13 51582
    น.ส.ธศมนต์    มหากนก
5/13  
14 51077
    น.ส.เพลงรัก    ฐิติโชติสกุล
5/13  
15 53572
    นายชยางกูร    กุลวุฒิชัย
5/12  
16 53817
    น.ส.ชนิดาภา    โปร่งสระ
5/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน