โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ศึกษาพระพุทธวจนะ (ม.ต้น)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูดิสกร นินนาทโยธิน    
สถานที่เรียน :  ห้องประชาสัมพันธ์   วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 08:21:16 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53442
    ด.ญ.พัชรวี    มังทา
2/3  
2 53665
    ด.ช.ธนเทพ    ทำเสาร์มูล
2/3  
3 53862
    ด.ช.ชัยวิวัฒน์    มาเขียว
2/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 คน