โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวบรรณารักษ์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : คุณครูกุลกัญญ์ณัช มากุล, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง, นายกพิณนรบย์ พิพัฒน์ธนาทรัพย์   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุดกลาง อาคาร 9 (นวรัตน์) ชั้น 2   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:46:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54255
    ด.ญ.ธันยพร    เชื้อหล้า
1/4  
2 54168
    ด.ญ.พัทธ์ธีรา    ศรีเสน่ห์
1/12  
3 54697
    ด.ญ.จิราภรณ์    อุทัยสิน
1/12  
4 54177
    ด.ญ.ปุณณิกา    ตันธะดา
1/13  
5 54308
    ด.ญ.ภัทรวดี    เยาวโสภา
1/13  
6 54316
    ด.ช.อดิเทพ    วงษา
1/13  
7 54739
    ด.ญ.พิชชาภา    ภิรมย์วงษ์
1/13  
8 54777
    ด.ญ.สิริ์ลภา    ทุงฤทธิ์
1/13  
9 54281
    ด.ญ.ญาดาณัฐ    พะริกะ
1/15  
10 54606
    ด.ญ.ณัฐธยาน์    สิงห์โต
1/11  
11 54256
    ด.ช.คุณานนต์    ต๊ะต๋า
1/11  
12 54475
    ด.ญ.จิรสุดา    ไชยชนะวงศ์
1/6  
13 54709
    ด.ญ.รรรดา    มงคลสุขสกุล
1/15  
14 54529
    ด.ญ.ฐิตารีย์    ศรีสุพรรณ
1/6  
15 54123
    ด.ญ.กัญญาภัค    บรรเรียนกิจ
1/9  
16 54205
    ด.ญ.ถลัชนันท์    เสาร์คำ
1/9  
17 54358
    ด.ญ.พิชชานันทน์    วรรณก้อน
1/9  
18 54370
    ด.ญ.วรวีร์    ปินตา
1/9  
19 54238
    ด.ญ.สิริณภัส    ดมดอก
1/11  
20 54662
    ด.ญ.ศศิวิภา    ศรีใส
1/9  
21 53676
    ด.ญ.ศศิการ    มาสขาว
2/13  
22 54034
    ด.ญ.กัลยา​ณ​มิตร​    ภักดิ์แจ่มใส
2/13  
23 53747
    ด.ญ.จิดาภา    โพธิ์ทอง
2/10  
24 53843
    ด.ญ.ชยธร    ขันแก้ว
2/7  
25 53424
    ด.ญ.กนกวรรณ    พงษ์ดนตรี
2/7  
26 53497
    ด.ญ.ปาณิศรา    ชัยสุวรรณ
2/7  
27 53299
    ด.ญ.พรลภัสสร    ชูอินทร์
3/13  
28 52941
    ด.ช.ปิยวัฒน์    วงศ์ชาลี
3/12  
29 53177
    ด.ญ.กัญญาณัช    ถาติด
3/7  
30 52920
    ด.ช.สิรวิชญ์    ชินกาญจนโรจน์
3/7  
31 52918
    ด.ญ.พิชามญชุ์    ปัญทะโชติ
3/7  
32 52887
    ด.ญ.เอกปุณณภา    ราชเหนือ
3/7  
33 52878
    ด.ญ.จิดาภา    ศิริคำน้อย
3/7  
34 52552
    ด.ญ.เพียงออ    เรืองจำเนียร
3/7  
35 52843
    ด.ช.ปาณชัย    ชนะพิมพ์
3/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 35 คน